Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 11 (42) /11/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 615

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Камишин Володимир Вікторович, Федорова Ніна Федорівна, Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович. Модернізація змісту середньої освіти в Україні у 90-х роках ХХ століття, спрямована на розвиток обдарованих учнів
1.2. Бастун Микола Володимирович. Формування професійної налаштованості вчителя на розвиток духовного потенціалу учнів за допомогою діалогічних засобів
1.3. Завалевський Юрій Іванович. Організаційно-методичні умови формування конкурентоспроможності вчителя в процесі інноваційної діяльності
1.4. Шульга Людмила Миколаївна. Ігрова технологія як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Демченко Олена Петрівна. Соціальна обдарованість як передумова становлення елітарної особистості
2.2. Бажан Сергій Петрович. Організація діяльності навчально-науково-виробничого комплексу: функція управління навчально-виробничим процесом в умовах коледжу
2.3. Циганчук Тетяна Володимирівна. Мотиви навчальної діяльності
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Діагностично-інтерпретаційний та прогностичний компоненти дослідження «порогу активності» - показник
сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Юрчак Наталія Василівна. Віче-реквієм «Герої не вмирають!»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Подольська Олександра Михайлівна.Самоорганізація як основа розвитку сучасного учня
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Біла Ірина Миколаївна. Досвід становлення талантів в Японії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Овчаренко Тетяна Іванівна, Абдуллаєва Наталія Петрівна. Кожна дитина - почасти геній
8. Аналітика
8.1. Кравчук Ольга Павлівна. Проект «Концепція вивчення географії України у загальноосвітніх навчальних закладах»
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kamyshin Volodymyr Viktorovych, Fedorova NinaFedorivna, Piontkovskyy-Vykhvaten Bohdan Oleksandrovych.The modernization of secondary school Education in Ukraine during the 1990 saimed the development of gifted students
1.2. Bastun Mykola Volodumurovych. Forming of a teacher's professional readiness to develop spiritual potential of pupils using dialogical methods
1.3. Zavalevskyi Yurii Volodumurovych. Organizationalmethodical conditions of formation of teacher's competitiveness in the process of innovation
1.4. Shulha Lyudmyla Mykolayivna. The development of creative abilities of preschool children at the lessons of drawing with the use of game technologies

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Demchenko Olena Petrivna. Social giftedness as a precondition for the formation of an elite personality
2.2. Bazhan Serhiy Petrovych. The organization of the educational, scientific and manufacturing complex: the function of management of an educational and manufacturing processes in college conditions
2.3. Tsyhanchuk Tetyana Volodymyrivna. Motives of educational activity
2.2. 3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Diagnostic-interpretative and prognostic components of the study of "activity threshold" as an indicator of formation of psychological readiness for innovation and the competitiveness of an individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Yurchuk Nataliya Vasylivna. The Viche-requiem "Heroes do not Die! "
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Podolska Oleksandra Mykhaylivna. Self-organization as the basis of modern student development
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Bila Iryna Mykolayivna. The experience of talent formation in Japan
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Ovchаrenko Tetianа Ivаnivnа, Abdullayeva Nataliya Petrivna. Every child is partly a genius
8. АNALITICS
8.1. Kravchuk Olga Pavlivna. Project "The concept of studying of geography of Ukraine at comprehensive schools"
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for December 2015

 Annotation_11_2015.doc (91 Kb)  Скачано разів: 310
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel