Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 10 (41) /10/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 586

ЗМІСТ 1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Пустовіт Григорій Петрович. Зміст та сутнісні характеристики професійних інтересів обдарованих старшокласників
1.2. Ковальова Оксана Анатоліївна. Проблема визначення поняття «соціальний інтелект» у психологічній науці
1.3. Науменко Світлана Олександрівна. Особливості діагностики музичних здібностей дошкільників
1.4. Подшивайлов Федір Михайлович. Теоретико-методологічні засади визначення поняття мотиваційної сфери особистості
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Тимошко Ганна Миколаївна. Управління системою діяльності з обдарованими учнями у загальноосвітньому навчальному закладі
2.2. Босак Володимир Ігорович, Босак Лариса Олексіївна. Загальноосвітній навчальний заклад -простір для інновацій
2.3. Зуєв Михайло Ігорович. Позакласна робота з обдарованою учнівською молоддю як засіб доуніверситетської підготовки у галузі права
2.4. Меркулова Світлана Іванівна. Організаційно-педагогічні умови управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інформаційно-смисловий компонент дослідження «порогу активності» - показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Борисович. Программа «УникУМ»: пять уроков эффективного развития мышления у школьников
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна, Романенко Ірина Леонідівна, Сафонов Герман Едуардович, Строган Олена Анатоліївна. Нові пригоди Гаррі Поттера або у пошуках п'яти елементів (новорічна вистава)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Завалевський Юрій Іванович. Деякі підходи до оцінювання конкурентоспроможності вчителя
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Овчаренко Тетяна Іванівна, Моісеєнко Галина Миколаївна. Яскрава перлинка Херсонщини
8. Аналітика
8.1. Хома Ольга Зіновіївна. Організація діяльності з обдарованими учнями (з досвіду діяльності міста)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на листопад 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Pustovit Hryhorii Petrovych. Substance and essential characteristics of professional interest of gifted high school students
1.2. Kovаlovа Oksаnа Anаtoliivnа. The problem of definition of "social intelligence" in psychological science
1.3. Nаumenko Svitlаnа Oleksаndrivnа. Peculiarities of diagnostics of preschoolers' musical abilities
1.4. Podshyvаilov Fedir Mykhаilovych. Theoretical and methodological basis of definition of motivational sphere of a personality
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Tymoshko Hаnnа Mykolаivnа. The administration of a system of activity with gifted students in secondary schools
2.2. Bosаk Volodymyr Ihorovych, Bosаk Lаrysа Oleksiivnа. A general educational institution - the space for innovation
2.3. Zuiev Mykhаilo Ihorovych. Extracurricular activities with gifted pupils as a means of pre-university training in law
2.4. Merkulovа Svitlаnа Ivаnivnа. Organizational-pedagogical conditions of management of educational process of targeting seniors of general educational institutions using ICT
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. An information-semantic component of the study of "activity border" - an indicator of formation of psychological readiness for innovation activity and the competitiveness of an individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Rybаk Serhei Borysovych. The program "Unicum": five lessons of effective development of students' thinking
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Luk'yanchuk Nаtаliia Vаdymivnа, Romаnenko Irynа Leonidivnа, Sаfonov Hermаn Eduаrdovych, Strohаn Olenа Anаtoliivnа. New adventures of Harry Potter or the search of five elements (Christmas show)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Zаvаlevskyi Yurii Ivаnovych. Some approaches to the evaluation of teacher's competitiveness
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Ovcharenko Tetiana Ivanivna, Moiseienko Hаlynа Mykolаivnа. The bright pearl of Kherson region
8. АNALITICS
8.1. Khomа Olhа Zinoviivnа. Organization of activity with gifted students
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for November 2015
 Annotation_10_2015.doc (93 Kb)  Скачано разів: 363
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel