Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 9 (40) /09/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 623

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Іваниця Аліна Василівна. Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді
1.2. Меркулова Світлана Іванівна. Сучасний підхід до управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів
1.3. Бахмат Наталія Валеріївна. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи у США
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Камінська Ія Петрівна. Дослідження складових компонентів деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання
2.2. Русалкіна Людмила Георгіївна. Урахування психологічних і вікових особливостей студентів медичних ВНЗ у процесі навчання англомовного спілкування
2.3. Кузьмінська Леся Дмитрівна. Соціально-психологічні аспекти управління інклюзивним навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі
2.4. Капустянський Михайло Вікторович. Соціально-демографічний статус і професійне зростання керівників
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інтегральна характеристика «індивідуально-психологічні особливості та емоційно-вольова сфера особистості» - критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Бондарчук Лідія Миколаївна. Формування соціальної компетентності обдарованих учнів на уроках математики
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Адаменко Наталія Євгенівна. Предметні турніри та олімпіади у початковій школі
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Ласкова Анастасія Олександрівна, Ємець Вікторія Василівна. Досвід підтримки та розвитку
обдарованих дітей у Португалії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Федорова Ніна Федорівна. Живе на світі просто дівчинка, але з великим серцем
8. Аналітика
8.1. Николин Микола Миколайович. Інноваційна функція сезонних шкіл у формуванні акмеологічної спільноти обдарованих учнів
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «Унікум»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ivаnytsia Alinаsylivnа. Pedagogical principles of family education of students
1.2. Merkulovа Svitlа Ivаnivnа. The modern approach to the management of educational process of orientanion of secondary schools' seniors
1.3. Bаkhmаt Nаliia Vаleriivnа. Тhe peculiarities of professional pedagogical training of primary
school teachers in the USA
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Kaminska Iya Petrivna. Researching components of deontological culture in future doctors
under the conditions of english language teaching
2.2. Rusаlkinа Liudmylа Heorhiivnа. Considering the age and psychological characteristics of medical students in the learning English communication process
2.3. Kuzminskа Lesia Dmytrivnа. Social and psychological aspects of inclusive education in secondary schools
2.4. Kаpustianskyi Mykhаilo Viktorovych. Social and demographic status and professional growth of leaders
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. Integral characteristics of " the ndividual psychological characteristics of emotional and volitional personality ". The criterion of formation of psychological readiness for innovation activities and the competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Bondаrchuk Lidiia Mykolаivnа. The formation of social competence of gifted students in mathematics lessons
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Adаmenko Nаtаliia Yevhenivnа. Subject tournaments and competition in elementary school (Russian language)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Lаskovа Anаstаsiia Oleksаndrivnа, Yemets Viktoriia Vаsylivnа. The experience of support and development of gifted children in Portugal
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Fedorova Nina Fedorivna. There is a girl with a big heart who lives in the world
8. АNALITICS
8.1. Nykolyn Mykolа Mykolаiovych. An innovative feature of seasonal schools in forming an acmeological community of gifted students
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum" 9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for October 2015
 9_2015.doc (79 Kb)  Скачано разів: 321
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel