Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта"

3 (77)'2015

Редакційна рада: І.Д. Бех, В. В. КамишинД В. Сухомлинська
ISBN 2308-8885
Засновники: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

Кількість переглядів: 661

Зміст
Миропольська Н. Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження
Шевнюк О. Взаємодія творчих і методичних інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Рева В. Музика в контексті соціальної практики особистості
Григор'єва В. Розвиток творчого мислення молодших школярів
Божок Т. Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного мистецтва
Шерсгинюк Л. Викладання пейзажу акварельною технікою в початковій школі
Корнієнко А. Методика викладання декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільних навчальних закладах
Кайдановська О. Методика вивчення кольору в образотворчій підготовці майбутніх архітекторів
Ничкало С. Ювілейні дати 2015 року
Ґонтова Л. Технологія формування соціокультурної компетентності учнів на уроках історії художньої культури
Prosina O. Development of leadership skills by means of art in the out-of-school educational institutions
Огич О. Естетичні та етичні засади педагогіки добра академіка Івана Зязюна
Яківчук Г. Особистість - педагог - учений
Аннотации

Contents
Myropolska N. Aesthetic and educational technologies: Theoretical precondition of the research
Shevniuk O. Interaction between the creative and methodical innovation as a conceptual foundation of training of the fine arts teachers
Reva V. Music in the context of social practices of the personality
Hryhorieva V. Development of creative thinking of primary schoolchildren
Bozhok T. Formation of patriotism as a personal resource of students by means of music
Sherstyniuk L. Teaching of watercolor landscape painting in the primary school
Kornienko A. Methods of work in the hobby groups of decorative and applied art in the out-of-school educational institutions
Kaidanovska O. Methods of studying of color in fine art training of the future architects
Nychkalo S. Jubilee 2015
Hontova L. Technology of formation of socio-cultural competence of students at artistic culture lessons
Prosina O. Development of leadership skills by means of art in the out-of-school educational institutions
Otych O. Aesthetic and ethical principles of academician Ivan Ziaziun's pedagogy of goodness
Yakivchuk H. Personality- a teacher- a scientist
Annotation
 M3-15_ob1.jpg (1610 Kb)  Скачано разів: 782
 M3-15_ob2.jpg (1445 Kb)  Скачано разів: 808
 Annotation.doc (57 Kb)  Скачано разів: 410
 m3_2015nn.part1.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 413
 m3_2015nn.part2.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 294
 m3_2015nn.part3.rar (1457 Kb)  Скачано разів: 290
 m3_2015nn.part4.rar (1075 Kb)  Скачано разів: 298
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel