Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 6 (37) /06/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 748

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Ханзель Жаннета Іванівна. Творчий розвиток учня - запорука соціального успіху
1.2. Гоцуляк Юрій Вікторович. Правове регулювання діяльності навчального закладу та спеціалістів у сфері освіти обдарованих дітей у США та Канаді
1.3. Мартинець Лілія Асхатівна. Освіта дорослих: форми та зміст
1.4. Лепетченко Марина Вікторівна. Творче самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як педагогічна проблема
1.5. Петришин Людмила Йосипівна. Технологія «креативізації особистості» як інтегральна складова процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП)
1.6. Орел Ольга Володимирівна. Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Корнієнко Тетяна Миколаївна. Роль гри в організації життєдіяльності дітей в умовах літнього відпочинку
2.2. Петьков Віталій Анатолійович. Психологічні особливості впливу стресу на загальний розвиток дитини
2.3. Коваленко Валентина Володимирівна. Формування соціальної компетентності учнів молодших класів в умовах сучасного інформаційного простору
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю - показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Хоменко Ольга Анатоліївна. Формування професійної готовності вихователів до діяльності з обдарованими дітьми
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Адаменко Наталія Євгенівна. Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (Я і Україна)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Лещик Ольга Павлівна, Шмаль Михайло Михайлович. Науково-дослідницька робота учня - члена Малої академії наук України «Телевізійні новини України: національні особливості та світовий контекст»
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Галкун Тетяна Миколаївна. Підтримка та розвиток технологічної обдарованості
8. АНАЛІТИКА
8.1. Киричук Валерій Олександрович. Соціально- педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу
9. ІНФОРМАЦІЯ Правила оформлення статей до фахових видань

CONTENTS

1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Khanzel Zhanneta Ivanivna. Creative development of a student - the key to social success
1.2. Hotsulyak Yuriy Viktorovych. Legal regulation of an educational institution and experts work in the field of gifted children education in the US and Canada
1.3. Martynets' Liliya Askhativna. Education of adults: the form and the content
1.4. Lepetchenko Maryna Viktorivna. Creative self expression of preschoolers with speech disorders as a pedagogical problem
1.5. Petryshyn Lyudmyla Yosypivna. The technology "of personal creativation" as an integral part of the process of future social teachers' creativity formation
1.6. Orel Olha Volodymyrivna. The contribution of an outstanding math teacher I. Teslenko to the development pupils' spatial imagination at geometry lessons
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Korniyenko Tetyana Mykolayivna. The role of games for children life in the conditions of summer vacation. Aspect of organization
2.2. Petkov Vitaliy Anatoliyovych. Psychological peculiarities of a stress influence
2.3. Kovalenko Valentyna Volodymyrivna. The formation of younger students' social competence in the modern informational environment
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Informational and semantic component of a motivational profile research - the rate of formation of innovation and competitiveness of a personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Khomenko Olha Anatolivyivna. The teacher's professional readiness for with gifted children
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Adamenko Nataliya Yevhenivna. Subject and special tournaments in elementary school (Me and Ukraine)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Leshchyk Olha Pavlivna, Shmal Mykhaylo Mykhaylovych. The student - member of Minor Academy of Sciences "Tv news of Ukraine: national features and global context"
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Halkun Tetyana Mykolayivna. Support and development of technological giftedness
8. ANALITICS
8.1. Kyrychuk Valeriy Oleksandrovych. Socio-pedagogical design of student's giftedness development in the system of interaction between participants of the educational process
9. INFORMATION
Rules of papers registration for specialized scientific editions
 Анотація 6(37) 2015.docx (51 Kb)  Скачано разів: 335
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel