Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 7 (38) /07/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 618

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Шелестова Людмила Володимирівна. Вплив сім'ї на формування картини світу дошкільника
1.2. Нечипор Наталія Миронівна. Принципи формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі
1.3. Гнетецька Ольга Петрівна. Формування дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку в пошуково-дослідницькій діяльності
1.4. Гусєв Андрій Ігоревич. До проблеми особистісно орієнтованої підготовки медіаторів
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Вінник Наталія Дмитрівна. Психолого-педагогічні умови особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників
2.2. Семенюк Марія Юріївна. Теоретичні засади проблеми розвитку креативності обдарованих студентів
2.3. Коваленко Валентина Володимирівна. Психолого-педагогічні вимоги до використання мультимедійних презентацій у професійній діяльності з учнями молодших класів.
2.4. Нідзієва Вероніка Анатоліївна. Корпоративний кодекс як інструмент управління організаційною культурою загальноосвітніх навчальних закладів
2.5. Лепетченко Марина Вікторівна. Особливості когнітивного компонента здатності до творчого самовираження у дітей дошкільного віку
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження мотиваційного профілю - показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Борисович. Учимся быть внимательными
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Адаменко Наталія Євгенівна. Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (конкурс поетів)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Шунько Олена Володимирівна. Роль Європейського Союзу в розвитку освітньої системи Угорщини
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Сєдова Світлана Олексіївна. Підростає обдарована зміна
8. Аналітика
8.1. Руденко Сергій Антонович. Медико-соціальні чинники впливу на стан здоров'я дітей першого класу як орієнтир для підготовки дітей до школи
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Shelestovа Liudmylа Volodymyrivnа. The impact of a family to preschooler' worldview formation
1.2. Nechypor Nataliya Myronivna. Рrinciples of safe educational environment formation in higher military educational institution
1.3. Hnetetskа Olhа Petrivnа. Formation of research abilities of the senior preschool children in research activities
1.4. Husiev Andrii Ihorеvych. The problem of personality oriented training for mediators

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Vinnyk Natalia Dmutrivna. Psychological and pedagogical conditions of personal development of intellectually gifted high school students
2.2. Semenuk Mariya Juriivna. The theoretical basis of creativity of gifted students
2.3. Kovalenko Valentina Volodumurivna. Рsychological and educational requirements for multimedia presentations in the work with junior pupils.
2.4. Nidzieva Veronika Anatoliivna. The corporate code as an instrument of the organizational culture of secondary schools' management
2.5. Lepetchenko Mаrynа Viktorivnа. Peculiarities of cognitive component of capacity for creative expression among children of preschool age
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Diagnostic and interpretative component of a motivational profile research as a rate of formation of psychological readiness for innovation activity and an individual's competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Rybаk Serhei Borysovych. Learning to be attentive
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Adаmenko Nаtаliia Yevhenivnа. Subject tournaments and competitions in elementary school (the contest of poets)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Shunko Olenа Volodymyrivnа. The role of the EU in the development of educational system in Hungary
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Siedovа Svitlаnа Oleksiivnа. The new gifted generation is growing up
8. АNALITICS
8.1. Rudenko Serhii Antonovych. Medical and social factors influence the health of children in the first grade as a guide to prepare children for school
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine

 Зміст_7(38)_2015.doc (102 Kb)  Скачано разів: 397
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel