Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи"

Випуск № 1 2015 (14)

В. М. Мадзігон (головний редактор) та ін.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 852

ЗМІСТ
СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»
І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

1.1. Буркова Людмила. Когерентная среда развития жизненных стратегий одаренной личности
1.2. Осадчий Іван. Стан та організаційний розвиток освітніх систем і принцип невизначеності
1.3. Семчук Світлана. Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу
1.4. Піонтковський-Вихватень Богдан. Поглиблення професійних знань майбутніх вчителів через вивчення спецкурсів
1.5. Вагабов Ільяр Ідріс огли. Розвиток європейської матеріально-художньої культури у країнах центральної і східної Європи: порівняльний аналіз
1.6. Гоцуляк Юрій. Проект правового регулювання планування навчально-виховного процесу обдарованих дітей в Україні
1.7. Демчук Олександр. Управління процесом формування полікультурної компетентності вчителів в умовах освітнього простору
ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ
2.1. Тесленко Валентин. Формування лідерських якостей у студентів вищого навчального закладу
2.2. Ткаченко Лідія. Творчість у розвитку особистості: синергетичний підхід
2.3. Колісник-Гуменюк Юлія, Гуменюк Василь. Особистісна характеристика медичного працівника
2.4. Корецька Любов. Формування моральних якостей учнів як підгрунтя їх національно-патріотичного становлення
2.5. Зелений Павло. Проблема екологічної освіти для обдарованих старшокласників в системі загальної середньої освіти
2.6. Крамар Валентина. Внесок П. П. Чубинського у становлення «музейної педагогіки» і розвиток етнічної культури
2.7. Камишин Володимир. Комунікативна активність учнів та її роль у навчально-виховному процесі
2.8. Новописьменний Сергій. Характеристика педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я
ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
3.1. Зінченко Світлана. Психолого-педагогічні засади особистісного розвитку дорослих учнів
3.2. Онопченко Олена. Відкрите освітнє середовище та його інтеграція у віртуальний простір Інтернету
СЕРІЯ «ФІЛОСОФІЯ»
І РОЗДІЛ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
1.1. Андреєва Тетяна.
Виховання обдарованої дитини в умовах малозабезпеченої сім’ї
1.2. Добровольська Оксана. Формування духовної компетентності учнів на основі християнських моральних цінностей
ІІ РОЗДІЛ. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
2.1. Савчук Руслан (Роман). Педагог как призвание в мировоззрении просветителя Японии

CONTENTS
SERIES «PEDAGOGY» CHAPTER
І. MODERNIZATION OF THE CONTENT OF SCIENCE

1.1. Burkova Lyudmyla. Coherent development environment of gifted personality life strategies
1.2. Osadchyy Ivan. Condition and organizational development of educational systems and the principle of uncertainty
1.3. Semchuk Svitlana. Computer-developmental environment as a part of educational process in a preschool educational institution
1.4. Piontkovskyy-Vykhvaten Bohdan. Enhancing professional skills of future teachers through the study of special courses
1.5. Vahabov Ilyar Idris ahly. The development of European material and artistic culture in the countries of Central and Eastern Europe: comparative analysis 1.6. Hotsulyak Yuriy. The project of legal regulation planning of gifted children educational process in Ukraine
1.7. Demchuk Oleksandr. Managing the process of teachers’ multicultural competence formation in terms of educational area
CHAPTER II. THE USAGE OF INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DIFFERENT TYPES
2.1. Teslenko Valentyn. Formation of leadership qualities of undergraduates
2.2. Tkachenko Lidiya. Creativity in personal development: synergetic approach
2.3. Kolisnyk-Humenyuk Yuliya, Humenyuk Vasyl. Characteristics of a medical worker personality
2.4. Koretska Lyubov. Formation of pupils’ moral qualities as a basis of their national-patriotic becoming
2.5. Zeleniy Pavlo. The problem of environmental education of gifted high school students in the system of general secondary education
2.6. Kramar Valentyna. P. Chubinskiy’s contribution to the establishment of "museum pedagogy" and development of ethnic culture
2.7. Kamyshyn Volodymyr. Communicative activity of pupils and its role in educational process
2.8. Novopismenny Sergiy. Characteristics of pedagogical conditions of formation of core competencies of future teachers on the basics of health
ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
3.1. Zinchenko Svitlana. Psycho-pedagogical foundations of adult students personal development
3.2. Onopchenko Olena. Open learning environment and its integration into the virtual Internet space
SERIES «PHILOSOPY»
CHAPTER I. SOCIAL PSHILOSOPHY
1.1. Andreyeva Tetyana. Education of a gifted child in conditions of low-income families
1.2. Dobrovol's'ka Oksana. Formation of students’ spiritual competence based on Christian moral values
CHAPTER II. THE PHILOSOPHY OF EDUCATION
2.1. Savchuk Ruslan (Roman). An educator as a calling in the worldview of Japanese illuminator
 Анотація 1(14) 2015.docx (45 Kb)  Скачано разів: 394
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel