Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1 2015 (14)

Волощук І. С. (головний редактор) та інші.
ISBN 2310-1598
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 762

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Волощук Іван. Фактори, які позначаються на творчому потенціалі і творчості
1.2. Островерхова Надія. Загальноосвітній навчальний заклад як активна соціально-педагогічна система
1.3. Ліннік Олена. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями
1.4. Онопченко Галина. Види взаємодії учасників освітнього інформаційно-соціального середовища
1.5. Апішева Амінет, Мейтарчан В'ячеслав, Ястребцова Наталія. Уявлення сучасних підлітків та юнаків про поняття «дружба»
1.6. Вагабов Ільяр Ідріс огли. Емпіричний досвід навчання прикладного мистецтва у художньо-промислових школах центральної європи: німецький баухауз
1.7. Піонтковський-Вихватень Богдан. Розвиток трудової політехнічної та військово-підготовчих профільних середніх загальноосвітніх шкіл в Україні у ХХ столітті
1.8. Камышин Владимир. Экологичность обучения одаренной личности в системе образования
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Зуєв Михайло. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України як засіб доуніверситетської підготовки обдарованої молоді в галузі права
2.2. Пещеріна Тетяна. Мала академія наук України, як середовище самоствердження обдарованої особистості
2.3. Шульга Людмила. Забезпечення педагогічних умов розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку у процесі сприйняття живопису
2.4. Ткаченко Лідія. Педагогічні умови розвитку особистості в системі «учитель - учень»: контекст синергетики
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Кузьменко Віра, Грицишина Таїсія. Індивідуальні особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку
3.2. Коськіна Даріна. Самоактуалізація подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії
3.3. Малєєва Наталія. Комунікативні інтернет-практики в сучасному суспільстві
3.4. Чудакова Віра. Психолого-організаційна технологія формування готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності
3.5. Петьков Віталій. Поняття норми у контексті психологічних досліджень
3.6. Паненкова Юлія. Концептуальні засади адаптації обдарованих дітей
3.7. Турбан Вікторія. Фактор фрустрації як засіб актуалізації моральних дилем

 


CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1 Voloshchuk Ivan. Factors that affect the creative potential and creativity
1.2. Ostroverkhova Nadiya. A comprehensive educational institution as an active social and educational system
1.3. Linnik Olena. Pedagogical conditions of future primary school teachers training to the subject-subject interaction with students
1.4. Onopchenko Halyna. Types of interaction between participants of educational information and social environment
1.5. Apisheva Aminet, Meytarchan Vyacheslav, Yastrebtsova Nataliya. The idea of modern teenagers and young people about the concept of «friendship»
1.6. Vahabov Ilyar Idris ohly. Empirical experience of teaching arts in industrial schools of Central Europe: German Bauhaus
1.7. Piontkovskyy-Vykhvaten Bohdan. The development of polytechnic and military specialized secondary schools in Ukraine in the twentieth century
1.8. Kamyshyn Vladimir. Environmental friendliness of gifted personality training in the education system
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Zuyev Mykhaylo. The All-Ukrainian competition of research works of studentsmembers of Minor Academy of Sciences of Ukraine as a means of gifted youth preuniversity training in the field of law
2.2. Peshcherina Tatyana. Minor Academy of Sciences of Ukraine, as an environment of gifted personality self-affirmation
2.3. Shulha Lyudmyla. Providing pedagogical conditions of development of emotional and sensual sphere of preschool children in the perception of art process
2.4. Tkachenko Lidiia. Pedagogical Conditions of the Development of Personality in Relations «teacher - pupil»: context of synergetics
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Kuzmenko Vira, Hrytsyshyna Tayisiya. Individual features of preschool children aesthetic talent development
3.2. Koskina Darina. Self-actualization of spouses with different types of sex-role interaction
3.3. Malyeyeva Nataliia. Communication Internet practices in modern society
3.4. Chudakova Vira. Psychological and organizational technology of educational organizations stuff preparedness for innovation activity
3.5. Petkov Vitaliy. The concept of standards in the context of psychological research
3.6. Panenkova Yuliya. Conceptual bases of gifted children adaptation
3.7. Turban Viktoriya. Frustration factor as a means of mainstreaming moral dilemmas actualization
 Anotac_1_2015.doc (121 Kb)  Скачано разів: 409
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel