Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 5 (36) /05/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 731

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Барна Христина Василівна. Ціннісне ставлення до книги у субкультурі старшого дошкільника
1.2. Іщенко Людмила Валентинівна. Проблема формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку в сучасній педагогічній науці
1.3. Бєлєнька Ганна Володимирівна. Казка як засіб екологічної освіти і виховання
1.4. Павлюс Марія Василівна. «Школа сприяння здоров'ю» як основа для формування здоров'язберігаючої компетентності учнів
1.5. Сокуренко Олена Олексіївна. Розвиток обдарованої дитини дошкільного віку засобами ігрової діяльності
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Шелестова Людмила Володимирівна, Оверчукm, Оксана Миколаївна. Експериментальне дослідження особливостей розвитку естетичних здібностей у старших дошкільників
2.2. Журавель Тетяна Олексіївна, Зюзь Вікторія Валеріївна. Буллінг над обдарованими дітьми - актуальна проблема сьогодення
2.3. Петьков Віталій Анатолійович. Психолого-педагогічні особливості впливу на неповнолітніх, які випадають за межі загальної норми
2.4. Замелюк Марія Іванівна. Діагностика готовності майбутніх вихователів до професійно-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми
2.5. Андросович Ксенія Анатоліївна. Аналіз емпіричного вивчення соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів
2.6. Чиренко Наталія Вікторівна. Виховання соціальної ініціативності: специфіка уявлень підлітків та дорослих лідерів щодо сутності поняття
2.7. Камишин Володимир Вікторович. Системно-інформаційна кваліметрія узагальненої оцінки компетентності тих, хто навчається: управлінський аспект
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Ставлення до самовдосконалення - показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Сорока Світлана Василівна. Учитися потрібно граючи!
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Адаменко Наталія Євгенівна. Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (трудове навчання)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Міленіна Мілєна Михайлівна. Форми роботи з обдарованими дітьми в Австралії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Хоменко Зінаїда Іванівна. Вибір зроблено - буду щасливим!
8. Аналітика
8.1. Касперчук Євгенія Олегівна. Лівша - це вирок чи геніальність
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Barna Khrystyna Vasylivna. Value attitude to book reading in a subculture of older preschoolers
1.2. Ishchenko Lyudmyla Valentynivna. Forming preschool children' creative personality in modern pedagogical science
1.3. Byelyenka Hanna Volodymyrivna. Fairy tale as an instrument of ecological education
1.4. Pavlyus Mariya Vasylyvna. "Health promotion school as the basis for the formation of students' healthy competence
1.5. Sokurenko Olena Oleksiyivna. The development of preschool age gifted child by means of play
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Shelestova Lyudmyla Volodymyrivna, Overchuk Oksana Mykolayivna. Experimental study of older preschoolers' aesthetic abilities characteristics
2.2. Zhuravel Tetyana Oleksiyivna, Zyuz Viktoriya Valeriyivna. Bullying of gifted children - an urgent problem today
2.3. Pet'kov Vitaliy Anatoliyovych. Psycho-pedagogical features of impact on minors who are outside the general rules
2.4. Zamelyuk Mariya Ivanivna. Diagnostics of future educators readiness to professional and educational activities with gifted children
2.5. Androsovych Kseniya Anatoliyivna. Analysis of the empirical study of vocational schools students' social adaptation
2.6. Chyrenko Nataliya Viktorivna.Training of social initiative: specific representations of teenagers and adult leaders concerning the nature of the notion
2.7. Kamyshyn Volodymyr Viktorovych. Рroblems of the system-informational qualimetry of generalized assessment of tose who study: administrative aspect
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. Attitude to self -improvement - an indicator of psychological readiness for innovations and personal competitiveness formation
4. MASTER-CLASS
4.1. Soroka Svitlana Vasylivna. It's necessary to study by playing!
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Adamenko Nataliya Yevhenivna. Subject tournaments and special competitions in elementary school (work training)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Milenina Milena Mykhaylivna. Forms of work with gifted children in Australia
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Khomenko Zinayida Ivanivna. The choice is made - I will be happy!
8. АNALITICS
8.1. Kasperchuk Yevgeniya Olegovna. A left-handed person - is it a verdict or a genius
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for June 2015

 Anotac5-15.docx (40 Kb)  Скачано разів: 400
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel