Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 4 (35) /04/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 693

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Корецька Любов Олександрівна. Соціальні інституції як осередки розвитку і формування суспільного ідеалу
1.2. Прашко Олена Володимирівна. Формування особистісних цінностей підлітка у процесі розвитку соціальної компетентності
1.3. Філоненко Мирослава Мирославівна. Аналіз концепції особистісного становлення фахівця при побудові адаптивно-динамічного навчання
1.4. Щукіна Олена Володимирівна. Колектив як засіб виховного впливу на особистість
1.6. Твердовська Ольга В'ячеславівна, Власенко Федір Павлович. Освіта як гуманітарна технологія соціалізації особистості
1.5. Доротюк Валентина Іванівна. Педагогічні умови професійного самовизначення старшокласників
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Осадчий Іван Григорович. Інформаційно?синергетична модель педагогічної культури
сучасного вчителя
2.2. Бєляєва Наталія Вячеславівна. Робота з обдарованою молоддю у вихованні професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів
2.3. Косенчук Ольга Геннадіївна. Підготовка студентів-психологів до викладання факультативних курсів з психології у загальноосвітніх навчальних закладах
2.4. Подшивайлов Федір Михайлович. Мотивація досягнення та рівень розвитку інтелектуальних здібностей старшокласників
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. «Прагнення до самовдосконалення» - показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Устименко Катерина Сергіївна. Цикл розвивальних занять «Давай познайомимося!»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Адаменко Наталія Євгенівна. Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (математика)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Мадзігон Василь Миколайович. Сучасні тенденції розвитку обдарованих і талановитих дітей в Англії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Меркулова Світлана Іванівна. У вирії творчості
8. Аналітика
8.1. Федорова Ніна Федорівна, Шульга Валентина Миколаївна. Результати Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель - обдарований учень»
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Korezka Liubov Oleksandrivna. Social institutions as a development flashpoint and formation of public ideal
1.2. Prashko Olena Vilodymyrivna. Formation of personal values teenager in the development of social competence
1.3. Filonenko Miroslava Myroslаvivnа. Аnalysis of concept personal development experts in building adaptive and dynamic training
1.4. Shchukina Elena Volodymyrivnа. Educational influence of a collective
1.5. Tverdovska Olga Viacheslavivna, Vlasenko Fedir Pavlovych. Education as a humanitarian technology of individual socialization
1.6. Dorotyuk Vаlentynа Ivаnivnа. Pedagogical conditions of professional self-definition of seniors
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Osadchy Ivan Grugorovuch. The information-synergetic model of modern teacher's pedagogical culture
2.2. Belyaeva Nataliya Vyacheslavovna. The work with gifted youth in education of future managers' professional and ethical qualities
2.3. Kosenchuk Olga Gennadiivna. Preparation of students-psychologists to teaching of elective courses from psychology in general educational establishments
2.4. Podshyvailov Fedir Mykhajlovych. Achievement motivation and the level of seniors' intellectual abilities
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. "Self-improvement" as an indicator of psychological readiness for individual's innovation activity and competitiveness formation
4. MASTER-CLASS
4.1. Ustymenko Kateryna Serhiivna. The series of developmental studies "Let's get acquainted"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Adamenko Nataliia Yevhenivna. Subject tournaments and special competitions in elementary school (math)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Madzihon Vasyl Mykolaiovych. Modern tendencies of gifted and talented children development in England
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Merkulova Svitlana Ivanivna. In a whirlwind of creativity
8. АNALITICS
8.1. Fedorova Nina Fedorivna, Shulha Valentyna Mykolaivna. The outcome of the All-Ukrainian competition "Creative teacher - gifted student"
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for May 2015
 Anotac_4_2015.doc (117 Kb)  Скачано разів: 324
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel