Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 3 (34) /03/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 592

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Тесленко Валентин Вікторович. Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі
1.2. Мартинець Лілія Астахівна. Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу
1.3. Пироженко Лідія Володимирівна. Факультативи як складова реформування змісту навчання у вітчизняній школі 60-х-70-х років хх століття
1.4. Бахмат Наталія Валеріївна. Педагогічна підготовка вчителів початкових класів у наукових дослідженнях
1.5. Іванюк Ганна Іванівна. Підготовка учнів сільських шкіл України до праці та технічної творчості в умовах реформування радянської системи освіти (50-60-ті рр. хх століття)
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Мартинюк Юлія Олександрівна. Програма корекційного впливу на членів сім'ї з урахуванням стадії сприйняття дітей з психофізичними порушеннями
2.2. Підгаєвська Світлана Миколаївна. Особливості роботи над інструментальними творами в процесі підготовки майбутніх вчителів
2.3. Муранова Наталія Петрівна. Реалізація педагогічного супроводу фізико-математичної підготовки старшокласників на кафедрі базових і спеціальних дисциплін інституту доуніверситетської підготовкипри вищому технічному навчальному закладі
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Алгоритм проведення, аналізу, обробки та інтерпретації результатів дослідження «самоактуалізації»
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Устименко Катерина Сергіївна. Цикл розвивальних занять «давай познайомимося!»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Прашко Олена Володимирівна. Програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності підлітків
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Гальченко Максим Сергійович. Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Сполучених Штатах Америки
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Нестерова Ольга Валентинівна. Такі обдарування народжує одеська земля
8. Аналітика
8.1. Мадзігон Василь Миколайович. Актуальні проблеми розвитку педагогічної науки та освіти
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2015 року

№ 3 (34) /03/2015
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Teslenko ValentunViktorovush. Pedagogical support for gifted students in a modern comprehensive school
1.2. Mаrtynets Liliia Astаkhivnа. Project activities in the educational process of an educational institution
1.3. Pyrozhenko Lidya Volodymyriwna. Еlectives as a parf of reformation of edukation content in the domestic school in the 60's - 70's of XX th century
1.4. Бахмат Наталія Валеріївна. Педагогічна підготовка вчителів початкових класів у наукових дослідженнях
1.5. Ivaniuk Наnna Ivavivna. Preparation of rural students of Ukraine to work and to technical creativity in restructuring the soviet education (50-60-ies. xx century)
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Мartynuk Julia Oleksаndrivnа. Тhe correctional impact on members family, taking into account the stage of perception of children with psychophysical disabilities
2.2. Pidhаievskа Svitlаnа Mykolаivnа. The peculiarities of work with instrumental compositions in the process of preparation of the future teachers
2.3. Muranova Natalia Petrivna. Implementation of pedagogical support physical and mathematical training high school students at the department of basic and special Pre-University Training Institute courses at higher technical school
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. The algorithm implementation, analysis, processing and interpretation of the results of "self-actualization"
4. MASTER-CLASS
4.1. Ustymenko Kаterynа Serhiivnа. Cycle of developmental studies "Let's get acquainted"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Prаshko Olenа Volodymyrivnа. Special course program for development of social competence of adolescents
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hаlchenko Mаksym Serhiiovych. Experience supporting and developing of gifted children in the United States
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Nesterovа Olhа Vаlentynivnа. Such talent creates Odessa
8. АNALITICS
8.1. Mаdzihon Vаsyl Mykolаiovych. Actual problems of pedagogy and education
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for April 2015
 3_2015.jpg (648 Kb)  Скачано разів: 742
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel