Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 2 (33) /02/2015

Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 672

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Музиченко Ірина Вікторівна. До історії становлення та розвитку поняття «національний характер»
1.2. Гончарук Віктор Васильевич. Технологія розвитку державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в регіоні
1.3. Шимановський Марк Мусійович. Проблема мобінгу в учнівському середовищі
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Родіна Наталія Володимирівна. Гендерний конфлікт у структурі копінгу особистості
2.2. Муранова Наталія Петрівна. Розвиток професійного інтересу та мотивації старшокласників до вивчення математики і фізики у системі доуніверситетської підготовки
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Дагностично- інтерпретаційний компонент дослідження «рівня прагнення до самоактуалізації» - критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Петрович. Развивая внимание учащихся, совершенствуем их способности к определенным предметам
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Буданцева Наталія Іванівна. Використання мнемотехнології для розвитку та корекції мови дошкільнят
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Волик Володимир Володимирович, Панкевич Олег Володимирович. Досвід підтримки та розвиткуобдарованих дітей в Австрійській Республіці
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Мелещенко Вікторія Василівна. У кожній дитині - сонце. Тільки дайте йому світити
8. Аналітика
8.1. Маслюк Андрій Миколайович. Психологія травми: практичний аспект
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на березень 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Muzychenko Iryna Viktorivna. The history of formationand development of the concept of "national character"
1.2. Goncharuk Viktor Vasylovych. Technology developmentof state-public management educational institutionsin the region
1.3. Shimanovsky Mark Musiiovych. The problemof mobbing in the student's environment
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Rodina Nataliia Volodumurivna. The gender conflictin coping structure of personality
2.2. Muranova Nataliia Petrivna. Developmentof Senior Pupils' Professional Interest and Motivationfor Studying Mathematics and Physics in the Systemof Pre-University Training
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Diagnostic and interpretiveresearch component "of the desire for self-actualization" -criterion of formation of psychological readinessfor innovation and the competitiveness of individuality
4. MASTER-CLASS
4.1. Rybak Serhei Petrovych. Developing students'attention, improve their ability to certain subjects
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Budantseva Nataliia Ivanivna. Using technologyfor development and correction of language preschoolers
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Volyk Volodymyr Volodymyrovych, Pankevych OlehVolodymyrovych. The experience and support of giftedchildren in the Republic of Austria
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Meleshko Viktoriia Viktorivna. Each child - the sun.Just let it shine
8. АNALITICS
8.1. Maslyuk Andrew Mykolaiovych. Psychology injury:practical aspects
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Instituteof gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specializedscientific editions
9.3. Plan of performance of scientific and practical publicactivity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukrainefor March 2015

 Anotac_2-15.docx (36 Kb)  Скачано разів: 413
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel