Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 1 (32) /01/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 712

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Тесленко Валентин Вікторович. Формування творчої пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів
1.2. Федорова Ніна Федорівна, Ємець Вікторія Василівна, Соколовська Наталія Броніславівна. Ціннісні орієнтири сучасного вчителя у навчанні та вихованні обдарованої дитини
1.3. Філоненко Мирослава Мирославівна. Системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря
1.4. Сіпко Кирило Володимирович. Формування в учнів загальнолюдських та прагматичних освітніх цінностей: з досвіду Європейського Союзу
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Муранова Наталія Петрівна. Особливості підготовки старшокласників з фізики і математики у вітчизняній системі освіти
2.2. Родіна Наталія Володимирівна. Статево-рольова ідентичність особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози самоактуалізації
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Особливості особистості на шляху до самоактуалізації - критерію психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Прашко Олена Володимирівна. Година спілкування з елементами тренінгу «Пріоритети і цінності»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Мергут Оксана Олександрівна. Авторська програма роботи гуртка «Пісочна анімація»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Адаменко Наталія Євгенівна. Шлях до успіху
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Меркулова Світлана Іванівна. Мистецтво бути обдарованою особистістю
8. Аналітика
8.1. Бєльська Наталія Анатоліївна. Експериментальна перевірка ефективності діагностично-проектувального комплексу «Універсал» у системі роботи з інтелектуально обдарованими дітьми
9. ІНФОРМАЦІЯ

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Teslenko Vаlentyn Viktorovych. Formation of creative cognitive activity of students in higher education
1.2. Fedorovа Ninа Fedorivnа, Yemets Viktoriia Vаsylivnа, Sokolovskа Nаtаliia Bronislаvivnа. Values modern teacher training and education of gifted child
1.3. Filonenko Myroslаvа Myroslаvivnа. Systematic analysis of the personal development of future doctor
1.4. Sipko Kyrylo Volodymyrovych. Development of students' human and pragmatic educational values: the experience of the European Union
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Murаnovа Nаtаliia Petrivnа. Features of preparing high school students in physics and mathematics in the national education system
2.2. Rodinа Nаtаliia Volodymyrivnа. Sex-role identity and characteristics of the individual coping in situations of self threats
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. Features of the individuality towards self-actualization - the criterion of psychological readiness for innovation and the competitiveness of personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Prаshko Olenа Volodymyrivnа. Communication hour with elements of training «Priorities and values»
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Merhut Oksаnа Oleksаndrivnа. Author's program of work of the group «Sand animation»
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Adаmenko Nаtаliia Yevhenivnа. Road to Success
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Merkulovа Svitlаnа Ivаnivnа. The art of being a gifted person
8. АNALITICS
8.1. Belskаia Nаtаlyia Anаtolyevnа. Experimental verification of the effectiveness of diagnostic and designing complex "Universal" system works
with intellectually gifted children
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for February 2015
 Anotac_1_15.doc (89 Kb)  Скачано разів: 405
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel