Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 12 (31) /11/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 597

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Кремень Василь Григорович. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних
цивілізаційних змін
1.2. Ласкова Анастасія Олександрівна. Методи розвитку зв'язного мовлення на уроках української мови як одна з передумов розвитку комунікативної компетентності
1.3. Савченко Юліана Юріївна. Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку
1.4. Єзерська Наталія Валеріївна. Соціально-психологічний супровід обдарованих учнів
1.5. Нестерова Ольга Валентинівна. До моделі управління навчальним закладом у розвитку обдарованості учнів
1.6. Твердовська Ольга В'ячеславівна. Теоретико-методологічні засади реформування освітньо-виховної системи
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Павленко Інна Олександрівна. Методика формування валеологічного мислення майбутніх
учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки
2.2. Аніщенко Наталія Вікторівна, Мельник Марина Юріївна. Використання засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення
2.3. Корж Світлана Сергіївна, Радецька Ірина Валентинівна. Курс вивчення іноземної мови
у профільному загальноосвітньому навчальному закладі як дієвий засіб профорієнтації старшокласників
2.4. Острянська Олена Анатоліївна. Подолання комунікативних труднощів старшими дошкільниками у процесі формування міжособистісної злагоди
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інформаційно-смисловий компонент дослідження «рівня прагнення
до самоактуалізації» - критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності
й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Микитин Оксана Василівна, Семенів Марія Остапівна. Інтегроване заняття «Проживання емоцій як складова професійного успіху вчителя»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Карташова Любов Андріївна, Пліш Ірина Валеріївна. «Хмарні» технології в дистанційному
навчанні - вимога сьогодення
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Дунець Василь Богданович. Інституційна підтримка обдарованих дітей у Польщі
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Меркулова Світлана Іванівна. Талант, що перетворюється на професію всього життя
8. Аналітика
8.1. Островерхова Надія Михайлівна. Санітарно-гігієнічна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на січень 2015 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kremen Vasyl Hryhorovych. The problems of Ukrainian education's quality in the context
of modern changes of civilization
1.2. Laskova Anastasia Oleksandrivna. Methods of coherent speech's development at the lessons of Ukrainian language as one of the conditions of communicative competence
1.3. Savchenko Yuliana Yuriivna. Development of emotional intellect of junior school age pupils
1.4. Yezerska Natalia Valeriivna. Social and psychological support of gifted children
1.5. Nesterova Olha Valentynivna. To the model of management of educational institution while developing the pupil's giftedness
1.6. Tverdovska Olha Vyacheslavivna. Theoretical and methodological backgrounds of educational
and teaching system reforming
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Pavlenko Inna Oleksandrivna. Methodology of forming of valeologic thinking of future teachers of humanitarian specializations in the process of professional development
2.2. Anishchenko Nataliia Viktorivna, Melnyk Maryna Yuriivna. The usage of the methods of distance learning in the process of preparation of gifted children for professional self-detection
2.3. Radetska Iryna Valentynivna, Korzh Svitlana Serhiyivna. The course of learning of foreign language at the specialized educational institution as an efficient method of high-school students' for the professional orientation
2.4. Ostryanska Olena Anatoliivna. Communicative difficulties' negotiation by elder pre-school age children during forming of interpersonal agreement
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Informational and semantic component of investigation of "level of intention to selfrealization" - the criteria of formedness of psychological readiness to innovational activity and competitive capability of the person
4. MASTER-CLASS
4.1.Mykytyn Oksana Vasylivna, Semeniv Maria Ostapivna. Integrated class "Emotional survival - the component if teacher's successes''
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Kartashova Liubov Andriivnа, Plish Iryna Vаleriivnа. "Cloudy" technologies in the distance education - the demand of reality today
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Dunets Vasyl Bohdanovych. Institutional support of gifted children in Poland
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Merkulova Svitlana Ivanivna. Talent that is turning into the profession of life
8. АNALITICS
8.1. Ostroverkhova Nadiia Mykhаilivnа. Sanitary and hygienic subsystem of the lesson and the technology of the analysis of it's effectiveness
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for January 2015
 Аnotac.docx (36 Kb)  Скачано разів: 331
 12_15.rar (6524 Kb)  Скачано разів: 1735
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel