Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№11 (30) /11/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 759

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Тесленко Валентин Вікторович. Педагогічні умови ефективної підготовки студентів до професійної педагогічної співпраці
1.2. Онопченко Галина Василівна. Принципи створення віртуальних науково-дослідних майданчиків у межах освітнього інформаційного інтернет-середовища обдарованих
1.3. Сухий Олексій Лукич, Тарадайник Валенина Миколаївна. Розвиток особистості як психічна категорія та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі
1.4. Киричук Валерій Олександрович, Андросович Ксенія Анатоліївна. Розвиток та соціалізація особистості у сучасному суспільстві
1.5. Ковальова Оксана Анатоліївна. Модель соціально-комунікативної компетентності

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Бессонова Інна Євгенівна, Зюзь Вікторія Валеріївна. Особливості мотиваційного забезпечення навчально-виховного процесу в медичному ліцеї «Дніпро»
2.2. Шелестова Людмила Володимирівна. Методи діагностики креативності дошкільників у сучасному дошкільному навчальному закладі
2.3. Муранова Наталія Петрівна. Комплексне науково-методичне забезпечення доуніверситетської фізико-математичної підготовки старшокласників

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Дослідження «рівня прагнення до самоактуалізації» як критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Борисович. Научиться быстро читать. Тяжело? Легко! Прививаем учащимся любовь к чтению нестандартные подходы (часть 2)

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Македонська Світлана Іванівна, Дудченко Діана Іванівна. Система діяльності загальноосвітнього навчального закладу з адаптації п'ятикласників до нових умов навчання

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Мілютіна Катерина Леонидівна. Вплив соціального оточення на розвиток особистості обдарованого підлітка

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Меркулова Світлана Іванівна. Діяти - щоб бути щасливою

8. Аналітика
8.1. Якимова Ірина Олександрівна. Результати діагностики розвитку рефлексивного компонента особистості інтелектуально обдарованих старшокласників

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2014 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Teslenko Valentyn Viktorovych. Pedagogical circumstances of effective preparation of students to professional pedagogical collaboration
1.2. Onopchenko Halyna Vasylivna. The principles of creation virtual scientific and investigational areas within the framework of educational and informational internet environment of gifted people
1.3. Sukhyy Oleksiy Lukych, Taradaynyk Valentyna Mykolayivna. Development of personality as a psychic category and the essence of interconnection in informational and social environment
1.4. Kyrychuk Valeriy Oleksandrovych, Androsovych Kseniia Anatoliivna. Development and socialization of the person in modern society
1.5. Kovaliova Oksana Anatoliivna. The model of social and communicative competence

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Bessonova Inna Ievhenivna, Zyuz Viktoriia Valeriivna. Peculiarities of motivational support within educational and teaching process in medical lyceum "Dnipro"
2.2. Shelestova Liudmyla Volodymyrivna. Methods of diagnostics of creativeness of pre-school age children at modern pre-school educational institution
2.3. Muranova Nataliia Petrivna. Complex scientific and methodical support if pre-university preparation in Physics and Mathematic of high-school students

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Investigation of "the desire for self-actualization level" as a criteria of psychological readiness for innovation and competitiveness of the individual

4. MASTER-CLASS
4.1.Rybak Serhiy Borysovych. Learning to read fast. Is it hard? It's easy. Engraining to pupils the love to read: irregular approaches (Part 2)

5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Makedonska Svitlana Ivanivna, Dudchenko Diana Ivanivna. The system of activity of general educational institution for adaptation to new conditions of education of pupils of fifth form

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Milyutina Kateryna Leonidivna. The impact of social environment on the development of personality of gifted teenager

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Merkulova Svitlana Ivanivna. Act to be happy
8. АNALITICS

8.1. Iakymova Iryna Oleksandrivna. The results of diagnostics if development of reflexive component of personality of intellectually gifted high-school pupils

9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for December 2014
 Anotac_11_2014.doc (91 Kb)  Скачано разів: 426
 11_14.rar (3574 Kb)  Скачано разів: 1361
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel