Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1 2014 (12)

Волощук (головний редактор) та інші.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 855

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється проблема обдарованості дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців, освітянської громадськості.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівників і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Онопченко Олена.
Формування інформаційної культури учнів початкової школи в умовах інформаційного інтернет-середовища
1.2. Луценко Людмила, Самарченко Світлана. Проблеми діагностики обдарованості дітей дошкільного віку
1.3. Якимчук Мирослава, Козяр Микола. Роль сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення української мови лінгвістично обдарованими старшокласниками гімназії
1.4. Волощук Іван, Сіпко Кирило. Творчість, структура і зміст творчого потенціалу
1.5. Остапчук Олена. Дитяча обдарованість і самоідентифікація особистості: теоретико-педагогічний контекст
1.6. Аніщенко Наталія. Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття особистості

Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Кремінський Борис.
Деякі аспекти формування змісту позашкільного навчання фізики обдарованої молоді в умовах профільного навчання
2.2. Тихенко Лариса, Сидоренко Наталія. Просвітницька діяльність у системі роботи з батьками обдарованих вихованців
2.3. Заярна Вікторія. Організаційно-педагогічні засади розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в умовах позашкільного навчального закладу

Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Павлик Наталія.
Психологічні закономірності гармонізації характеру обдарованої особистості в юнацькому віці
3.2. Чудакова Віра. Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентоздатність персоналу головний ресурс організаційного розвитку
3.3. Постова Катерина. Визначення показників розвитку дослідницьких здібностей обдарованих підлітків
3.4. Лук’янчук Мар’яна. Вплив асоціативного навчання на творчий розвиток учнів молодших класів
3.5. Туркова Дар’я. Специфіка підготовки майбутніх практичних психологів з ознаками обдарованості
3.6. Василенко Наталія. Обдарованість як складова частина формування особистості дитини
3.7. Зінченко Світлана. Роль викладача у розвитку особистісних якостей дорослих учнів: творчий контекст
Наші автори

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Onopchenko Olena.
Formation of informational culture in an informational internetenvironment among pupils of primary school
1.2. Lutsenko Liudmyla, Samarchenko Svitlana. The problem of diagnostics of gifted children of pre-school age
1.3.Yakymchuk Myroslava, Kozlyar Mykola. The role of modern pedagogic technologies in the process of learning of Ukrainian language by gifted in linguistic high-school students of gymnasium
1.4. Voloshchuk Ivan, Sipko Kyrylo. Creativeness, the structure and content of creative potential
1.5. Ostapchuk Olena. Child giftedness and self-identification of personality: theoreticalpedagogic context
1.6. Anishchenko Nataliia. Pedagogical interpretation of concept of artistic perception of the person Section

II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Kreminskyi Borys.
Some aspects of content formation of out-of-school physics studying by gifted youth in subject – oriented training conditions
2.2. Tykhenko Larysa, Sydorenko Nataliia. Educational activity in the system of work with parents of gifted educates
2.3. Zaiarna Viktoriia. Organizational and pedagogic backgrounds of creative capacities development of pre-school age children in out-of-sch ool education institution conditions

Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Pavlyk Nataliia.
Psychological regularities of character harmonization of gifted person in young age
3.2. Chudakova Vira. Psychological readiness for innovational activity and stuff competitivity as the main resource of organizational development
3.3. Postova Kateryna. The definition of development descriptors of investigational capability of gifted children
3.4. Lukianchuk Mariana. The influence of associative learning on creative development of prime-school age children
3.5. Turkova Dariia. Preparation specifics of the future practical psychologists with features of giftedness
3.6. Vasylenko Nataliia. Giftedness as a component part of formation of child personality
3.7. Zinchenko Svitlana. The role of teacher in personal features development of adult student: creative context
Our authors
 abstract.doc (97 Kb)  Скачано разів: 626
 Zbirnuk-12.rar (1421 Kb)  Скачано разів: 1570
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel