Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 9-10 (28-29) /09-10/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 862

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Кремень Василь Григорович. Людина як суб'єкт творчої діяльності: інноваційний аспект
1.2. Островерхова Надія Михайлівна. Виховна субсистема уроку та аналіз її ефективності
1.3. Буркова Людмила Васильевна. Рефлексия как механизм развития проектной деятельности одаренных учащихся
1.4. Родіна Наталія Володимирівна. Системні уявлення про копінг у парадигмі марковських моделей
1.5. Ткаченко Лідія Іванівна. Креативність і творчість: сучасний контент
1.6. Никитина Ольга Александровна. Школьное математическое образование в сша как пример моделирования развивающей среды
1.7. Ярема Іванна Георгіївна, Сорока Світлана Василівна, Ємець Вікторія Василівна. Розвиток музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах України
1.8. Затворнюк Оксана Миколаївна. Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів
1.9. Радул Сергій Григорович. Міжособистісна комунікація як детермінанта професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови
1.10. Шелестова Людмила Володимирівна. Пізнання світу та естетичний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва
1.11. Стьопул Валентина Іванівна. Хто має дар?! А дух?! (У пошуках обдарованості)

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Бельская Наталья Анатольевна. Особенности и характер эмоционально-ценностных ориентаций старшеклассников - членов малой академии наук Украины
2.2. Демченко Вячеслав Васильович. Психолого-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми
2.3. Івахненко Світлана Володимирівна. Формування компетентностей обдарованої особистості на уроках інформатики
2.4. Кульбаба Лариса Миколаївна. Створення поля креативності обдарованої дитини
2.5. Корінна Людмила Віталіївна. Психологічний супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості, формування у неї успішних життєвих стратегій
2.6. Войтенко Олена Олександрівна. Прояв обдарованості учнів як результат професійної діяльності творчого вчителя
2.7. Прашко Олена Володимирівна. Дослідно-експериментальна перевірка розвитку соціальної компетентності підлітків
2.8. Грицишина Таїсія Іванівна. Формування життєвої компетентності обдарованих дошкільників засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах дошкільного навчального закладу

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. «Спрямованість мотивації» показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Борисович. Научиться быстро читать. тяжело? Легко! (часть 1)

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шумакова Инна Владимировна. Песни трудных шахтерских дорог

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Смуглякова Марина Костянтинівна. Основні принципи та етапи діагностики виключних здібностей особистості у сучасній системі освіти Канадської провінції Онтаріо

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Адаменко Вікторія Андріївна. Любов до професії переливається в уроки творчості, а далі - у серця дітей

8. Аналітика
8.1. Мандзій Олег Львович. Управлінське забезпечення та методичний супровід роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів бережанської гімназії імені Б. Лепкого

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1.Ткаченко Лідія Іванівна. Результати науково-педагогічного супроводу обдарованості: успіхи й перспективи
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
9.4. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2014 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kremen Vasyl Hryhorovych. Human as a subject of creative activity: innovational aspect
1.2. Ostroverkhova Nadiia Mychailivna. Educational subsystem of the lesson and analysis of its effectiveness
1.3. Burkova Liudmyla Vasylivna. Reflection as a mechanism of development of project activity of gifted students
1.4. Rodina Nataliia Volodymyrivna. Systematic introduction of coping in the paradigm of models
1.5. Tkachenko Lidiia Ivanivna. Creativeness and creative activity: the modern content
1.6. Nikitina Olha Aleksandrovna. School mathematics education in the usa as an example of modeling the developmental environment
1.7. Yarema Ivanna Heorhiivna, Soroka Svitlana Vasylivna, Yemets Viktoriia Vasylivna. Development of music giftedness of children of young school age at secondary educational institutions
1.8. Zatvorniuk Oksna Mykolaivna. Forming of professional image of the future psychologists in the process of professional preparation
1.9. Radul Serhiy Hryhorovych. Interpersonal communication as a determinant of professional preparation of the future teacher of foreign language
1.10. Shelestova Liudmyla Volodymyrivna. Learning of the world and esthetic development of high school pupils by means of art
1.11. Stiopul Vlentyna Ivanivna. Who has the gift?! And who has the spirit? (Searching of the giftedness)

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Belskaia Nataliia Anatolievna. Peculiarities and character of emotional and estimative orientations of high-school pupils - members of Minor Academy of Science of Ukraine
2.2. Demchenko Viacheslav Vasyliovych. Psychological and pedagogical peculiarities of preparation of pedagogic stuff to the work with gifted children
2.3. Ivakhnenko Svitlana Volodymyrivna. Formation of competencies of gifted personality on the computer science lessons
2.4. Kulbaba Larysa Mykolaivna. Creation of the field of creativeness of gifted child
2.5. Korinna Liudmyla Vitaliivna. Psychological support and development of giftedness of gifted person, formation of successful life strategies
2.6. Voitenko Olena Oleksandrivna. Manifestation of the giftedness of pupils as the result of professional activity of creative teacher
2.7. Prashko Olena Volodymyrivna. Investigational and experimental verification of development of the social competence of teenagers
2.8. Hrytsyshyna Taisiia Ivanivna. Formation of the life competence of gifted pre-school age children by means of regional ethnography and touristic activity in conditions of pre-school educational institution

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. «'The purpose of motivation» - the exponent of formedness of psychological readiness to the innovational activity and competitivity of the person

4. MASTER-CLASS
4.1. Rybak Serhiy Borysovych. Learning to read fast. Is it difficult? It is easy! (part 1)

5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shumakova Inna Vladimirovna. Songs of the hard mining roads

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Smuhliakova Maryna Kostiantynivna. The main principles and stages of diagnostics of extra capabilities of person in the modern system of education of Canada province Ontrio

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Adamenko Viktoriia Andriivna. Loving the profession goes to the lessons of creativeness, and then - to the hearts of children

8. АNALITICS
8.1. Mandziy Oleh Lvovych. Administrative support and methodical accompaniment of the work with development of capabilities and with giftedness of pupils of Berezhansk gymnasium named by B. Lepkoho

9. ІNFORMATION
9.1. Tkachenko Lidiia Ivanivna. Results of scientific and pedagogic support of giftedness: successes and perspectives
9.2. Specialized scientific editions of the Instituten of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.4. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.5. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for October 2014
 Anotac_9-10_2014.docx (61 Kb)  Скачано разів: 375
 9_10_14.rar (3627 Kb)  Скачано разів: 1326
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel