Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 8 (27) /08/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 604

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Островерхова Надія Михайлівна. Психологічна субсистема уроку та технологія оцінювання її ефективності
1.2. Андреева Ирина Андреевна, Темербекова Альбина Алексеевна. Конструктивная деятельность как средство развития детей дошкольного возраста
1.3. Твердовська Ольга В'ячеславівна. Синергетичні засади формування творчого мислення особистості
1.4. Мельник Марина Юріївна. Особливості взаємодії навчального закладу та сім'ї при формуванні готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників
1.5. Бузовська Тетяна Вікторівна. Розвиток педагогічної креативності як особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови
1.6. Кобзей Наталія Василівна. Особливості навчання учнівської та студентської молоді з ознаками обдарованості

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Федорова Ніна Федорівна, Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович. Удосконалення змісту навчального-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 90-х роках ХХ століття
2.2. Лопацька Віра Володимирівна. Особливості комунікативної компетентності обдарованих старшокласників

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження «рівня суб'єктивного локусу контролю» параметра сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Сидоренко Любов Олексіївна. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і сполучень слів за значенням

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шумакова Инна Владимировна. Соль - добрая вещь (Евангелие от Луки 9.50). Интегрированная творческая мастерская (7 класс)

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Фурдецька Тетяна Василівна, Молчанова Інна Григорівна. Обдарованість: виявлення і розвиток

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Меркулова Світлана Іванівна. Зростає особистість кредо якої - життя в стилі «puro аrt»

8. Аналітика
8.1. Тименко Володимир Петрович. Обдарованість дошкільників за теорією Говарда Гарднера

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на вересень 2014 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ostroverkhova Nadiia Mykhailivna. Psychological subsystem of the lesson and technology of estimation of its effectiveness
1.2. Andreeva Irina Andreevna, Temerbekova Albina Alekseevna. Constructive activity as a method of development of pre-school age children
1.3. Tverdovska Olha Vyacheslavivna. Synergetic principles of person's creative thinking development
1.4. Melnyk Maryna Yuriivna. Peculiarities of educational institution and family interaction while development of readiness to the professional self-determination of gifted high-school children
1.5. Buzjvska Tetiana Viktorivna. Development of pedagogical creativeness as a feature of professional preparation of future teacher of foreign languages
1.6. Kobzey Nataliia Vasylivna. Peculiarities of education of students and pupils with features of giftedness

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Fedorova Nina Fedorivna, Piontkovskiy-Vykcvaten Bohdan Oleksandrovych. Improving of educational and teaching process' contents at general secondary schools of XX century 90's
2.3. Lopatska Vira Volodymyrivna. Peculiarities of communicative competence of gifted high-school students

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Diagnostic and interpretation component of the investigation "The Subjective Locus-Control level " within parameter of formedness of psychological readiness to the innovational activity and competitiveness of the person

4. MASTER-CLASS
4.1. Sydorenko Lubov Oleksiivna. Expletives (word-phrase, sentences) groups of expletives and word-phrases according to their meaning

5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shumakova Inna Vladimirovna. Salt - is a good thing (Gospel According to Luke 9.50). Integrated creative laboratory

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Furdetska Tetiana Vasylivna, Molchanova Inna Hryhorivna. Giftedness: detection and development

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Merkulova Svitlana Ivanivna. The development of personality with a life credo - Life in "puro art" style

8. АNALITICS
8.1. Tymenko Volodymyr Petrovych. Giftedness of pre-school children according to the
Howard Gardner's theory

9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPN of Ukraine for September 2014
 8-2014.docx (39 Kb)  Скачано разів: 407
 8_2014.rar (4080 Kb)  Скачано разів: 659
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel