Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 7 (26) /07/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 597

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Островерхова Надія Михайлівна. Дидактична субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності
1.2. Твердовська Ольга В'ячеславівна. Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних соціокультурних трансформаціях
1.3. Темербекова Альбина Алексеевна. Профессиональная направленность будущего учителя математики

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Козлова Ольга Олександрівна. Здоров'язберігаючі технології розвитку особистості у навчально-виховному процесі
2.2. Дардан Тетяна Савічівна. Розвиток креативності та обдарувань учнів молодших класів
2.3. Сеньків Володимир Михайлович. Роль соціальних мереж у формуванні комунікативної компетентності обдарованих учнів

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Дослідження «рівня суб'єктивного локусу контролю», інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе як професіонала» - критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (продовження)

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Ускучакова Світлана Іванівна. Твій успіх - життєвий вибір (продовження)

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шумакова Инна Владимировна. Учитель, перед именем твоим (творческая мастерская речетворчества, русский язык 8-й класс)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Гоцуляк Юрій Вікторович. Обґрунтування необхідності нормативно-правового забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей в Україні

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Шевенко Алла Миколаївна. Як рибка у воді ...

8. Аналітика
8.1. Фомін Олексій Михайлович, Рубанова Тетяна Іванівна. Використання мережевих ресурсів для розвитку обдарованих дітей

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів 9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на серпень 2014 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ostroverkhova Nadiia Mykhailivna. Didactic subsystem of the lesson and technology of its effectiveness analysis
1.2. Tverdovska Olha Vyacheslavivna. Critical thinking as the factor of development of human giftedness in modern social and cultural transformations
1.3. Temerbekova Albina Alekseevna. Professional focus of future mathematic teacher

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Kozlova Olha Oleksandrivna. Health-protecting technologies of person's development in educational and teaching process
2.2. Dardan Tetiana Savichivna. Development of creativeness and giftedness at prime-school children
2.3. Senkiv Volodymyr Mykhailovych. The influence of social network on creativeness forming of gifted children

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Investigation of 'level of subjective locus of control', integral characteristic "self-realization as a professional" - the cretaria of formedness of psychological readiness for innovational activity and competiveness of person (continuation)

4. MASTER-CLASS
4.1. Uskuchakova Svitlana Ivanivna. Your success - is your life choise (continuation)

5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shumakova Inna Vladimirovna. Teacher in front of your name (creative laboratory of speech development of Russian language 8 form)

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hotsuliak Yuriy Viktorovych. Substantination of necessity of regulatory and legal support and development of gifted children in Ukraine

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Shevenko Alla Mykolaiivna. Like a fishy in the water

8. АNALITICS
8.1. Fomin Oleksii Mykhailovych, Rubanova Tetiana Ivanivna. The usage of network resources for the development of gifted children

9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. Scientific activity of the Institute of gifted child in august 2014
 Anotac_7_2014.docx (36 Kb)  Скачано разів: 391
 7_2014.rar (4631 Kb)  Скачано разів: 713
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel