Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 6 (25) /06/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 737

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Островерхова Надія Михайлівна. Організаційна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності
1.2. Шкіренко Олена Віталіївна. Обґрунтування психолого-педагогічного інструментарію діагностики сформованості духовних цінностей і потенціалу інтелектуально обдарованих майбутніх правознавців
1.3. Житнік Тетяна Сергіївна. Альтернативній підхід діагностування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку
1.4. Темербекова Альбина Алексеевна, Алькова Людмила Александровна. Методологические подходы к понятию «самообразовательная компетентность» в педагогической теории
1.5. Чумак Маргарита Олександрівна. Професійні цінності майбутнього вчителя початкової школи як чинник його особистісного становлення
1.6. Твердовська Ольга В'ячеславівна. Праксеологія творчості у процесі становлення особистості
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Николин Микола Миколайович. Неформальні та інформальні ознаки альтернативної олімпіади у контексті нової освітньої парадигми в Україні
2.2. Оверченко Ніна Миколаївна. Проектна діяльність в системі навчально-виховної роботи комсомольської гімназії імені В. О. Нижниченка
2.3. Андросович Ксенія Анатоліївна. Аналіз труднощів соціальної адаптації першокурсників професійного ліцею
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Діагностично-інтерпретаційній і прогностичний компоненти дослідження «суб'єктивного локусу контролю» - показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Ускучакова Світлана Іванівна. Твій успіх - життєвий вибір
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шумакова Инна Владимировна. Методичний кейс авторських розвивальних уроків «творча майстерня»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Григоращенко Вікторія Юріївна. Розвиток ключових компетентностей на уроках історії з використанням ІКТ
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Гогерчак Григорій Іванович. По обидва боки учнівської олімпіади ...
8. Аналітика
8.1. Неділько Віктор Петрович, Руденко Сергій Антонович. Динаміка психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ostroverkhova Nadiia Mykhailivna. Organizational subsystem of lesson and analyses technology of its effectiveness
1.2. Shkirenko Olena Vitaliivna. Approval of Psychological and pedagogical diagnostic outfit of mental values and potential
1.3. Zhytnik Tetyana Serhiivna. Alternative approach to elder pre-school age children creative activity diagnostics
1.4. Temerbekova Albina Alekseevna, Alkova Liudmyla Aleksandrovna. Methodological approaches to the notion "self-educational competence " in pedagogical theory
1.5. Chumak Margaryta Oleksandrivna. Professional values of future prime-school teacher as factor of his/her personal development
1.6. Tverdovska Olha Viacheslavivna. The praxeology of art in the process of achievement of personhood
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Nykolyn Mykola Mykolaiovych. Not formal and informal peculiarities of alternative Olympiad in the context of new educational paradigm in Ukraine
2.2. Overchenko Nina Mykolaivna. Project activity in the system of educational and training work of Komsomol gymnasium named after V.O. Nyzhnychenka
2.3. Androsovych Kseniia Anatoliivna. Analysis of social adaptation difficultness of first-year students of professional lyceum
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Diagnostic, interpretational and prognostic components of investigation of "subjective locus of control" the exponent of psychological readiness' formedness to the innovational activity and competitive ability of the person
4. MASTER-CLASS
4.1. Uskuchakova Svitlana Ivanivna. Your success is your life space
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shumakova Inna Vladimirovna. Methodical box of authors developmental lessons "creative workshop"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hryhorashchenko Viktoriia Yuriivna. Development of key-components at the History lessons using the IСT
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Hoherchak Hryhorii Ivanovych. View from the both sides of students Olympiad
8. АNALITICS
8.1. Nedilko Viktor Petrovych, Rudenko Serhiy Antonovych. Dynamic in psycho and physical development of children of elder pre-school age and of young pre-school age
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
 Anotac_6_2014.docx (38 Kb)  Скачано разів: 329
 6_14.rar (3976 Kb)  Скачано разів: 1125
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel