Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 5 (24) /05/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 637

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Тесленко Валентин Вікторович. Самоосвіта вчителів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі
1.2. Федорова Ніна Федорівна, Фірсова Людмила Олександрівна. Освіта як педагогічний процес у соціокультурній цивілізації
1.3. Тараненко Юлія Петрівна. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей учнів молодших класів у психолого-педагогічній літературі
1.4. Дроботенко Микола Миколайович. Соціальні ліфти для обдарованої молоді - як необхідність виховання і підготовки еліти нації
1.5. Бельская Наталья Анатольевна. Социально-коммуникативная успешность: коммуникабельность или конфликтность?

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Зайцева Лариса. Знання про об'єкти довкілля як засіб розвитку початків обдарованості дитини-дошкільника
2.2. Лебідь Лариса Іванівна, Савицька Олена Миколаївна. Особливості організації психолого-педагогічної просвіти батьків обдарованих дітей
2.3. Камишин Володимир Вікторович. Врахування людського чинника при моделюванні взаємодії учасників діади «викладач - студент»

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Відмінні характеристичні особливості особистості з «інтернальним» і «екстернальним» типом суб'єктивної локалізації контролю, і їх вплив на сформованість інноваційності та конкурентоздатності

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Борисович. Запомнить правописание словарных слов. Тяжело? Легко!

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Лясковська Аліна Вікторівна. Шкільне учнівське самоврядування як засіб виховання соціально активної особистості

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Бєлікова Юлія Юріївна. Проектна технологія як собливий компонент сучасної методики

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Кучинська Олександра Григорівна. Обдарована гордість Вінницького технічного коледжу

8. Аналітика
8.1. Петришин Людмила Йосипівна. Технологічний аспект процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів у контексті фахової підготовки

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини
НАПН України на червень 2014 року


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Teslenko Valentyn Viktorovych. Self-education of teachers in modern general educational institution
1.2. Fedorova Nina Fedorivna, Firsova Liudmyla Oleksandrivna. Education as a pedagogic process in social and cultural civilization
1.3. Taranenko Yuliia Petrivna. The problem of choreography teacher preparation to development of prime-school children's artistic and creative skills
1.4. Drobotenko Mykola Mykolaiovych. "The social advancement" for gifted children - the necessity of education and preparation for national elite
1.5. Belskaia Nataliia Anatolievna. Social and communicative successes: communicability and/or proneness to conflict

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Zaitseva Larysa Ivanivna. Knowledge about environment as a method of prime school child's giftedness development
2.2. Lebid Larysa Ivanivna, Savytska Olena Mykolaivna. Organization peculiarities of psychological and pedagogical education of gifted children parents
2.3. Kamyshyn Volodymyr Viktorovych. Human factor considering while modeling interaction between dyad members "teacher - student"

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Personal differential characteristic peculiarities with "internal" or "external" type of subjective control localization and their influence on formedness of innovativeness and competitiveness

4. MASTER-CLASS
4.1. Rybak Serhii Borysovych. To memorize the spelling of vocabulary words. Hard? Easy!

5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Liaskovska Alina Viktorivna. School self-administration of pupils as educational method for social active person creation

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Belikova Yuliia Yuriivna. Project technology as a special component in modern methodic

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Kuchynska Oleksandra Hryhorivna. Gifted pride of Vinnytsa technical college

8. АNALITICS
8.1. Petryshyn Liudmyla Yosypivna. Technological aspect of forming creativeness process of future social teachers in the context of professional preparation .

9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. Scientific activity of the Institute of gifted child in June 2014
 анотац_5_2014.doc (99 Kb)  Скачано разів: 387
 5_14.rar (7726 Kb)  Скачано разів: 903
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel