Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 4 (23) /04/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 628

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Островерхова Надія Михайлівна. Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи
1.2. Тесленко Валентин Вікторович. Самоосвіта старшокласників у загальноосвітньому
навчальному закладі
1.3. Волощук Іван Степанович. Інтелект та інші складові психіки людини
1.4. Петрович Ольга Борисівна. Особливості розвитку літературної обдарованості старшокласників
1.5. Федорова Ніна Федорівна, Соколовська Наталія Броніславівна, Баранова Марина Анатоліївна. Виховання особистості та процес її формування у сім'ї

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Олійник Світлана Станіславівна. Розкриття креативного потенціалу учнів на уроках фізики через призму естетичного виховання
2.2. Веселка Юлія Богданівна. Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих учнів
2.3. Коробко Тетяна Юріївна, Куриленко Наталія Яківна. Особистісний супровід дитини для розкриття математичних здібностей
2.4. Луценко Людмила Володимирівна, Педько Ірина Володимирівна. Проектування індивідуально- орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку
2.5. Камишин Володимир Вікторович. Рекомендації та алгоритми управління навчальним процесом з урахуванням основних домінант та рівнів домагань студентів

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інформаційно-смисловий компонент дослідження «локус контроль» - показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Тренінг комунікативності обдарованих старшокласників

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Іванішина Любов Михайлівна. Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять)

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Гоцуляк Юрій Вікторович. Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Шевенко Алла Миколаївна. У чому криється феномен обдарованої дитини? ...

8. Аналітика
8.1. Прашко Олена Володимирівна. Уміння керувати конфліктами - ознака соціально компетентної особистості

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для
аспірантів, докторантів
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2014 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ostroverkhova Nadia Mykhailivna. Preferred scientific approaches to the lesson as a social and pedagogic system
1.2. Teslenko Valentyn Viktorovych. Self-education of high-school students in the general educational institution
1.3. Voloshchuk Ivan Stepanovych. Intellect and other components of human psychics
1.4. Petrovich Olga Borusivna. Features of development of literary gifted students
1.5. Fedorova Nina Fedorivna, Sokolovska Natalia Bronislavivna, Baranova Maryna Anatoliivna. Education of personality and the process of its formation in the family

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Oliynyk Svitlana Stanislavivna. The development of the creative potential of students at the lesson physics in the light of aesthetic education
2.2. Veselka Yuliia Bohdanivna. Innovational forms of work with parents of gifted students
2.3. Korobko Tetiana Iuriivna, Kurylenko Nataliia Yakivna. Personal guiding of child for the development of mathematical skills
2.4. Lutsenko Liudmyla Volodymyrivna, Pedko Iryna Volodymyrivna. Projection of personal - oriented society for gifted children of pre-school age
2.5. Kamyshyn Volodymyr Viktorovych. Recommendations and algorithm of control of education process taking into account the main dominances and level of aspiration of students

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Informational and sensual component of investigation of «locus of control» - as the criteria of formation of mental set for the innovational activity and competitiveness of the person

4. MASTER-CLASS
4.1. Lukianchuk Nataliia Vadimovna. Training of communicativeness of gifted high-school students

5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Ivanishyna Liubov Mykhailivna. Innovational approaches of teachers directed on the development of reactive polytechnic person in condition of educational institution of the village type (integrated educational lessons course)

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hotsuliak Iuriy Viktorovych. General law background of the province British Columbia (Canada) regarding education of gifted children

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Shevenko Alla Mykolaivna. What is a secret of phenomena of gifted child

8. АNALITICS
8.1. Prashko Olena Volodymyrivna. Conflict control ability as a symbol of social and competitive person .
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. Scientific activity of the Institute of gifted child in May 2014
 анотац_4_2014.doc (108 Kb)  Скачано разів: 357
 4_14.rar (5306 Kb)  Скачано разів: 1007
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel