Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 3 (22) /03/2014

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 731

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Островерхова Надія Михайлівна. Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи
1.2. Джус Ірина Іванівна. Особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями
1.3. Андросович Ксенія Анатоліївна. Поняття взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та сім'ї при проектуванні розвитку обдарованості учня
1.4. Пионтковський-Выхватень Богдан Александрович. Подходы развития образовательной деятельности с одаренными детьми
1.5. Протас Оксана Любомирівна. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу
1.6. Гоцуляк Юрій Вікторович. Особливості правового регулювання програмування спеціальної освіти за законодавством провінції Нова Шотландія (Канада)

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Дігтяренко Любов Іванівна. Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу творчої обдарованості особистості учня в закладах нового типу
2.2. Федоринова Наталія Євгеніївна. Від тих, кому дано багато, багато очікують
2.3. Бабова Наталія Станіславівна, Заячук Ольга Василівна. Формування творчої особистості в умовах акмеологічного освітнього простору криворізького жовтневого ліцею
2.4. Гарвасюк Ірина Геннадіївна. Пихологічний супровід обдарованої дитини
2.5. Євдокименко Лілія Миколаївна. Роль школи та родини у розвитку обдарованої дитини
2.6. Камишин Володимир Вікторович. Визначення групової системи переваг учасників навчально-виховного процесу за допомогою медіани Кемені

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. «Локус контролю» як складова інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе як професіонала» - критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Тренінг комунікативності для старшокласників як інтерактивний метод отримання нової інформації

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Іванішина Любов Михайлівна. Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять)

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Поескова Галина Ивановна. Какие умения необходимы одаренному ребенку для того,
чтобы преуспеть в жизни

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Давиденко Ігор Юрійович. Виховуємо красотою танцю ...

8. Аналітика
8.1. Романовська Діана Дорімедонтівна, Рибак Лілія Віталіївна. Стратегія психологічного супроводу підготовки обдарованих учнів до наукової роботи
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної підтримки та розвитку обдарованості»
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини
НАПН України на квітень 2014 року

 


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ostroverkhova Nadia Mychailivna. Preferred scientific approaches to the lesson as a social and pedagogic system
1.2. Dzhus Iryna Ivanivna. Peculiarities of training teachers to work with gifted pupils
1.3. Androsovych Ksenia Anatoliivna. The concept of cooperation between general education institution and family while designing the development of a gifted pupil
1.4. Piontkovskii-Vykhvaten Bogdan Aleksandrovych. Approaches to development of educational activity with gifted children
1.5. Protas Oksana Liubomyrivna. Developng the creative abilities of pupils in conditions of general education institution
1.6. Hotsuliak Yurii Viktoirovych. Peculiarities of legal regulating the programming of special education according to the law of the province New Scotland (Canada)

2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Dihtiarenko Liubov Ivanivna. Designing the development and psychological and pedagogic support of the creative giftedness of pupil personality in the conditions of a new type institution
2.2. Fedorynova Natalia Evhenivna. Those who have got a lot are expected a lot
2.3. Babova Natalia Stanislavivna, Zaiachuk Olha Vasylivna. Forming the creative personality in the conditions of akmeologic educational environment of Kryvyi Rih Zhovtnevyi Lyceum 2.4. Harvasiuk Iryna Hennadiivna. Psychological support of gifted child
2.5. Yevdokymenko Lilia Mykolaiivna. The role of school and family in development of a gifted child
2.6. Kamyshyn Volodymyr Viktorovych. A group system of benefits determination of training and educational process participants through the Kemeny's median

3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. «Locus of control» as a component of integral characteristic of «identifying oneself as a professional» is the criteria of formedness of psychological readiness for innovative activity and competitiveness of a personality

4. MASTER-CLASS
4.1. Lukianchuk Nataliia Vadimovna. Тraining of communicative for high school students as an interactive method of getting of new information
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Ivanishyna Liubov Mykhailivna. Innovative approaches of teachers targeted at the development of сreative polytechnic personality in conditions of educational establishment of village type (cycle of integrated studies)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Poeskova Halyna Ivanivna. Which skills are vital fog a gifted child to get success in his life?

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Davydenko Ihor Yuriiovych. Educate with a beauty of dance
8. АNALITICS
8.1. Romanovska Diana Dorimedontivna, Rybak Lilia Vitaliivna. Strategy of psychological support of training gifted pupils to scientific activity .
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. A psychological service «psycho-pedagogical support and giftedness development» is functioning
9.5. Scientific activity of the Institute of gifted child
 анотац.doc (112 Kb)  Скачано разів: 446
 03-04-14.rar (6404 Kb)  Скачано разів: 1055
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel