Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2 (11) 2013

І. С. Волощук (головний редактор)

Кількість переглядів: 912

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Ильина Анна, Маковецкая Юлия, Машуков Александр. Особенности реализации программ повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми
1.2. Дубровина Ирина. Некоторые аспекты активизации самообразовательной деятельности учителя в системе последипломного образования
1.3. Кисляков Алексей, Щербаков Андрей. Использование принципа интегративности при моделировании образовательных систем, реализующих федеральне государственные образовательные стандарты общего образования
1.4. Зінченко Світлана. Творча діяльність у професійній і педагогічній
підготовці майбутніх дизайнерів
1.5. Муранова Наталія. Аналіз результативності дидактичної моделі фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті
1.6. Стрєлкова Юлія. Компаративний аналіз суті «педагогічної підтримки
1.7. Камишин Володимир. Імперативи у встановленні прохідного балу рівнів навчальних досягнень студентів
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Павлик Наталія. Навчально-психологічний спецкурс гармонізації характеру обдарованих старшокласників
2.2. Дем'яненко Валентина, Дем'яненко Віктор. Інформаційно-комунікаційний супровід навчально-дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України
2.3 Стрижак Олександр. Онтологічні електронно-освітні ресурси - інформаційний базіс підтримки розвитку обдарованості
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Попова Людмила. Проблема адаптации одаренных студентов
3.2. Ігнатович Олена. Теоретико-методологічні основи педагогічної інноватики
3.3. Кузин Евгений. Особенности детско-родительских отношений в семне с подростками
3.4. Якимова Ірина. Розвиток самопізнання обдарованих підлітків (рекомендації для психологів та педагогів)
3.5. Мірошник Зоя. Розуміння та інтерпретація рольової структури особистості у контексті психологічних концепцій обдарованості
3.6. Гальченко Вікторія. Засоби та методи розвитку винахідливості дітей дошкільного віку
3.7. Постова Катерина. Аналіз основних концепції дослідницьких здібностей
3.8. Чудакова Віра. Сформованість психологічної готовності до інноваційної діяльності - чинник конкурентоздатності особистості у швидкоплинних умовах
3.9. Александровская Валентина. Идеальный образ как язык творческого развития личности
3.10. Лук'янчук Наталія. Два погляди на комунікативну обдарованість
3.11. Яншина Тетяна. Інтелектуально обдаровані діти: особливості розвитку
Наші автори

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Il'ina Anna, Makovetskaya Yuliya, Mashukov Aleksandr. Features of realization advanced training programs of teachers who work with gifted children
1.2. Dubrovina Irina. Some aspects of activating the self-educational activities of the teacher in the system of postgraduate education
1.3. Kislyakov Aleksey, Shcherbakov Andrey. Using the principle of integrity in the modeling of educational systems that implement federal state educational standards for general education
1.4. Zinchenko Svitlana. Creative activity in professional and pedagogical training of future designers
1.5. Muranova Nataliya. Analysis of the impact of a didactic model physical andmathematical training of senior pupils to study at the Technical University
1.6. Strelkova Yuliya. Comparative analysis of the merits of «pedagogical support»
1.7. Kamyshyn Volodymyr. Imperatives in formation of the lowest passing score of students educational achievements levels
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Pavlyk Nataliya. Educational and psychological special course of character harmonization for gifted high school seniors
2.2. Dem'yanenko Valentyna, Dem'yanenko Viktor. The communication support teaching and research activities of students Minor Academy of Sciences of Ukraine
2.3 Strizhak Aleksandr. Ontological electronic and educational resources - information basis of development support endowments
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Popova Lyudmila. The problem of adaptation gifted students
3.2. Ihnatovych Olena. Theoretical and methodological foundations of pedagogical innovation
3.3. Kuzin Evhenii. Peculiarities of relations between parents and children in a family with teenagers
3.4. Miroshnyk Zoya. Understanding and interpretation of the role of personality structure in the context of psychological conceptions of giftedness
3.5. Yakymova Iryna. The development of self-knowledge gifted adolescents (advices for psychologists and educators)
3.6. Hal?chenko Viktoriya. Means and methods of inventiveness children
of preschool age
3.7. Postova Kateryna. Analysis of the basic concepts of research skills
3.8. Chudakova Vira. Formation of psychological readiness to innovative activity - a factor of competitiveness personality in the rapidly changing circumstances
3.9. Aleksandrovskaya Valentina. The ideal image as a word of personal creative development
3.10. Lukyanchuk Nataliya. Two views to communicative talent
3.11. Yanshyna Tetiana. Іntellectually gifted children: features of development
Our authors
 Антотації_зб.doc (118 Kb)  Скачано разів: 536
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel