Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 12 (19) /12/2013

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 778

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Онопченко Олена Василівна, Сухий Олексій Лукич, Юрченко Тетяна Анатоліївна. Особливості створення наукових он-лайн об'єднань для обдарованих дітей
1.2. Малиношевська Альона Василівна, Мілєнін Володимир Михайлович, Онопченко Галина Василівна. Проектування інтернет-середовища інформаційної підтримки розвитку обдарованої особистості
1.3. Сокуренко Олена Олексіївна, Нотич Олександр Олександрович. Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання
1.4. Шевенко Алла Миколаївна. Психологічні аспекти профорієнтаційної роботи з обдарованими старшокласниками
1.5. Литвинова Наліна Іванівна. Особливості профорієнтаційного супроводу інтелектуально обдарованих учнів
1.6. Гоцуляк Юрій Вікторович. Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей
1.7. Деменко Тетяна Ігорівна. Стан висвітлення проблем виховання учнівської молоді у вітчизняній та зарубіжній літературі
1.8. Меркулова Світлана Іванівна. Модель управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників знз із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Якимова Ірина Олександрівна, Ахмадуліна Аліна Русланівна, Черниш Марина Олексіївна. Дослідження взаємозв'язку психотипів особистості та інтелекту обдарованих старшокласників
2.2. Стойко Олена Анатоліївна, Ліпанова Євгенія Іванівна. Інформаційно-комунікативні технології - важливий чинник інтелектуального розвитку сучасної дитини дошкільного віку
2.3. Потієнко Валентина Олександрівна. Інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій діяльності обдарованих учнів
2.4. Радул Сергій Григорович. Експериментальне дослідження особливостей міжкультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови
2.5. Камишин Володимир Вікторович. Класичні критерії прийняття рішень у непараметричному встановленні групової системи переваг у дидактиці
2.6. Ткаченко Маргарита Вікторівна. Чинники професійного самовизначення учнів як фактор самореалізації особистості
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження інтегральної характеристики задоволеності професійною діяльністю як критерій готовності до інноваційної діяльності й
конкурентоздатної особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Біла Ірина Миколіївна. Самоздійснення, самоактуалізація особистості
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Сидоренко Любов Олексіївна. Творче навчальне заняття з української мови у 8-му класі
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Дейнеко Світлана Вікторівна. Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованої дитини (з досвіду роботи )
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Ігор, ім'я яке охороняє БОГ
8. Аналітика
8.1. Жерліцин Сергій Олександрович, Грабовенко Наталія Валеріївна. Вивчення особливостей підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань як один із напрямків підвищення якості шкільної освіти та професійної майстерності педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для
аспірантів, докторантів
9.4. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної
підтримки та розвитку обдарованості»
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Onopchenko Olena Vasylivna, Sukhyy Oleksiy Lukych, Yurchenko Tetyana Anatoliyivna. Peculiarities the creation of online scientific association for gifted children
1.2. Malynoshevs'ka Al'ona Vasulivna, Milyenin Volodymyr Mykhaylovych, Onopchenko Halyna Vasylivna. Designing Internet environment informational support of development gifted personality
1.3. Sokurenko Olena Oleksiyivna, Notych Oleksandr Oleksandrovych. New pedagogical technologies in the work with gifted students: a system of part-distance learning
1.4. Shevenko Alla Mykolayivna. Psychological aspects of professional orientation work with gifted high school students
1.5. Lytvynova Nalina Ivanivna. Features of professional orientation support intellectually gifted students
1.6. Hotsulyak Yuriy Viktorovych. General fundamentals of British Columbia (Canada) legislation in issues of gifted children education
1.7. Demenko Tetyana Ihorivna. State of researching the problems of school youth education in domestic and foreign literature
1.8. Merkulova Svitlana Ivanivna. Model of managing the process of upper secondary school pupils pedagogical orientation using information and communication technologies
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Yakymova Iryna Oleksandrivna, Akhmadulina Alina Ruslanivna, Chernysh Maryna Oleksiyivna. Study of the relationship psychotypes of personality and intelligence of gifted high school students
2.2. Stoyko Olena Anatoliyivna, Lipanova Yevheniya Ivanivna. Informational and communicational technology is an important factor of intellectual development of the modern child of preschool age
2.3. Potiyenko Valentyna Oleksandrivna. Informational and communicational technologies in research activities for gifted students
2.4. Radul Serhii Hryhorovych. Experimental research of cross-cultural competence peculiarities of future foreign language teachers
2.5. Kamyshyn Volodymyr Viktorovych. Сlassical criteria аpplication of a decision making for nonparametric restitution of group system of preferences
2.6. Tkatchenko Margarita Viktorivna. Determinants of Professional Self-Determination of pupils as a factor of Selffulfillment of an individual
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Diagnostic and interpretive research component of an integrated occupational characteristics of satisfaction as a criterion of readiness to innovative activity and competitive personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Bila Iryna Mykolayivna. Self-actualization and selfactualization
of personality
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Sydorenko Lyubov Oleksiyivna. Creative training classes with the Ukrainian language in the eighth grade
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Deyneko Svitlana Viktorivna. Psychological and pedagogical support of the development of the gifted child (from experience)
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Igor name that GOD protects
8. АNALITICS
8.1. Zherlitsyn Serhiy Oleksandrovych, Hrabovenko Nataliya Valeriyivna. Study the peculiarities of the preparation gifted students to the intellectual competitions as one of the directions of improvement of quality school education and professional skills of teachers in the system of postgraduate pedagogical education
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3.Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. A psychological service «psycho-pedagogical support and giftedness development» is functioning
9.5. Scientific activity of the Institute of gifted child in January 2014

 Антотації_11.doc (128 Kb)  Скачано разів: 485
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel