Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 1 (20) /01/2014

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 776

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Каряка Леонід Григорович, Кузіна Світлана Іванівна. Обдаровані діти, які вони?
1.2. Капыльцова Вера Ивановна. Особенности обучения одарённых детей в странах Европы
1.3. Кутаєв Олександр Миколайович, Чечель Андрій Валерійович. Проблеми співвідношення репродуктивного і творчого у вихованні обдарованої молоді
1.4. Ярош Дар'я Борисівна, Мовчан Анна Василівна, Ємець Вікторія Василівна, Ласкова Анастасія Олександрівна. Інтелектуальний розвиток дітей за допомогою формування інформаційно-освітнього простору
1.5. Деменко Тетяна Ігорівна. Суб'єкти управління системою виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу
1.6. Мельник Марина Юріївна. Теоретичний аналіз стану формування готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Петрович Ольга Борисівна. Сучасні організаційні форми позакласної роботи
з літературно обдарованими учнями
2.2. Мельникова Олена Леонідівна. Діагностика та корекція тривожності учнів під час участі в предметних олімпіадах, конкурсах
2.3. Коробко Тетяна Юріївна, Куриленко Наталія Яківна. Навчання елементів грамоти - успішний старт з розвитку у дитини спеціальних здібностей
2.4. Морщ Любовь Яковлевна, Алёхина Елена Валерьевна. Модуль педагогических технологий как новая форма организации учебно-воспитательной работы педагогов и воспитанников внешкольного учреждения
2.5. Будій Надія Дмитрівна. Психолого-педагогічна підтримка креативності учнів на уроках української мови у ході виконання творчих завдань
2.6. Камишин Володимир Вікторович. Шкали
кваліметрії у дидактиці
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інтегральна характеристика самоусвідомлення себе як професіонала - критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатної особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рибак Сергій Борисович. Методи запам'ятовування інформації. Знайомтеся: метод гачків
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Іванішина Любов Михайлівна. Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Гоцуляк Юрій Вікторович. Проект правового регулювання підтримки обдарованих дітей в Україні поза загальноосвітнім навчальним закладом
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Він - майбутнє національного спорту!
8. Аналітика
8.1. Буркова Людмила Васильевна. Образование и экология личности
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної підтримки та розвитку обдарованості»
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини на лютий 2014 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Koriaka Leonid Hryhorovich, Kuzina Svitlana Ivanivna. Gifted children, who are they? 1.2. Kapyltsova Vera Ivanovna. Peculiarities of training of gifted children in the countries of Europe
1.3. Kutaiev Oleksandr Mykolaievych, Chechel' Andrii Valeriiovych. Correlation problems of reproductive creative education of gifted youth
1.4. Yarosh Daria Borysivna, Movchan Anna Vasylivna, Yemets' Viktoriia Vasylivna, Laskova Anastasiia Oleksandrivna. Formation of information and educational space for intellectual development of children
1.5. Demenko Tetiana Igorivna. Subjects of system management of pupils education at the school
1.6. Melnyk Maryna Yuriivna. Theoretical analysis of the readiness state for professional self-determination of gifted high school students
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Petrovych Olha Borysivna. Modern organizational forms of extracurricular work with literary gifted students
2.2. Melnykova Olena Leonidivna. Diagnostics and correction of the students anxiety during their participation in the olympiads and competitions
2.3. Korobko Tetiana Yuriivna, Kyrylenko Nataliia Yakivna. Teaching literacy elements - a successful start of the development of the child's special abilities
2.4. Morshch Liubov Yakovlevna, Aliokhina Yelena Valerievna. Module of pedagogical technologies - a new form of organization an educational work
2.5. Budii Nadiia Dmytrivna. Psychological and pedagogical support of students creativity in learning the Ukrainian language in the course of performing creative tasks
2.5. Kamyshyn Volodymyr Viktorovych. Scale qualimetry in didactics
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Integral characteristic of self-realization of as professional - formation criterion of psychological readiness for innovative activities and competitive personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Rybak Serhiy Borysovich. Methods of memorizing information. Meet: method hooks
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. IvaIvanishyna Liubov Mykhailivna. Innovative approaches of teachers aimed at the development of creative polytechnic personality in the conditions of educational establishments of rural type
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hotsuliak Yurii Viktorovych. The project of legal regulation the support of gifted children in Ukraine out a comprehensive educational institution
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. He is the future of the national sport!
8. АNALITICS
8.1. Burkova Liudmyla Vasylivna. Education and ecology of the person. .
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3. Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. A psychological service «psycho-pedagogical support and giftedness development» is functioning
9.5. Scientific activity of the Institute of gifted child in February 2014 5
 Антотації.doc (101 Kb)  Скачано разів: 541
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel