Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 11 (18) /листопад/2013

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 900

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Волощук Іван Степанович. Інтелект, академічні досягнення і творчість
1.2. Гоцуляк Юрій Вікторович. Моніторинг та нагляд за системою спеціальної освіти за законодавством провінції Нова Шотландія (Канада)
1.3. Швай Роксоляна Іванівна. Творче навчальне середовище для формування креативної особистості
1.4. Дяк Тетяна Петрівна. Креативи синергетики в теорії та практиці педагогічної діяльності
1.5. Прашко Олена Володимирівна. Особливості розвитку соціальної компетентності у підлітків
1.6. Рощін Ігор Геннадійович. Організаційно-педагогічні засади моніторингу фізичного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Маркина Нина Виталиевна. Событийная рефлексивность интеллектуальной самореализации
одаренных старшеклассников
2.2. Нестерук-Володимирець Ольга Володимирівна. Психологічний супровід дослідницької діяльності підлітків в системі Малої академії наук
2.3. Журавель Тетяна Олексіївна, Зюзь Вікторія Валеріївна. Особливості професійного самовизначення обдарованої учнівської молоді в системі професійної освіти
2.4. Денисенко Тетяна Анатоліївна. Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей раннього віку
як передумова формування обдарованої особистості (з досвіду роботи)
2.5. Камишин Володимир Вікторович. Дефазифікація бальних шкал для отримання коефіцієнтів
бажаності їх оцінок
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інтегральна характеристика задоволеності професійною діяльністю як критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатної особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рибак Сергій Борисович. Методи запам'ятовування інформації. Знайомтеся: метод Цицерона
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Савонюк Ольга В'ячеславівна. Проект «Тестова програма KTCNet»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Корсунська Любов Миколаївна. Корейська концепція smart-освіти: загальне навчання, цифрові підручники і smart-школи
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Козлова Галина Анатолиевна. Каждый ребенок талантлив, главное - помочь ему найти себя
8. Аналітика
8.1. Якушев Олександр Володимирович. Удосконалення організації та оцінювання якості вищої освіти в Україні
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань
9.3. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.4. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної підтримки та розвитку обдарованості»
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини на грудень 2013 року
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE

1.1. Voloshchuk Ivan Stepanovych. Intelligence, academic achievement and creativity
1.2. Gotsulyak Yriy Viktorovych. Monitoring and supervision over special education under the laws of Nova Scotia (Canada)
1.3. Shvay Roksolyana Ivanivna. Creative learning environment for the formation of a creative personality
1.4. Dyak Tetyana Petrivna. Creative of synergy in the theory and practice of teaching activities
1.5. Olena Volodimir?vna Pra?ko. Peculiarities of literary development of giftedness of high school students
1.6. Roshchin Ihor Hennadiyovych. Organizational and pedagogical principles of monitoring physical development of pupils of secondary schools
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Markina Nina Vitaliyevna. Event reflexivity of selfrealization gifted high school students
2.2. Nesteruk-Volodymyrets’ Ol’ha Volodymyrivna. Psychological support of research activities of adolescents in the system of Minor Academy of Sciences
2.3. Zhuravel’ Tatiana Oleksiivna, Zyuz’ Viktoria Valerievna. Peculiarities of professional self-determination of gifted pupils in the system of professional education
2.4. Denysenko Tetyana Anatolii?vna. Sensory and cognitive development of young children as precondition the formation gifted person (from personal experience)
2.5. Kamyshin Volodymyr Viktorovych. Defuzzification point scale to obtain the coefficients desirability of estimates
3. SCIENTIFIC SEMINARS –TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Integral characteristics of satisfying professional activity as a criterion for formation of psychological readiness to innovative activity competitiveness of personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Rybak Serhiy Borysovych. Methods of memorizing information. Get acquainted: the Cicero method
5. AUTHOR’S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Savonyuk Olga Viacheslavivna. The project «Test program KTCNet»
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Korsuns’ka Lyubov Mykolai?vna. Korean concept of smart-education: general education, digital textbooks and smart-schools
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Kozlova Galina Anatoliyevna. Every child is talented, most importantly – help him to find himself
8. АNALITICS
8.1. Yakushev Oleksandr Volodymyrovych. Improving the organizations and methods of assessing the quality of higher education in Ukraine
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3.Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. A psychological service «psycho-pedagogical support and giftedness development» is functioning
9.5. Scientific activity of the Institute of gifted child in December 2013
 анотація.doc (115 Kb)  Скачано разів: 454
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel