Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 10 (17) /жовтень/2013

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 1265

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Кремень Василь Григорович. Інноваційні аспекти освітньої діяльності
1.2. Буркова Людмила Василівна. Образование и экология личности
1.3. Волощук Іван Степанович. Розвиток інтелекту: нитки Аріадни не знайдено
1.4. Ткаченко Лідія Іванівна. Синергетичний підхід у педагогіці: нова парадигма
1.5. Гоцуляк Юрій Вікторович. Законодавча підтримка освіти обдарованих дітей у провінції Нова Шотландія (Канада)
1.6. Удовиченко Ірина Віталіївна, Удовиченко Вікторія Віталіївна. Мотиваційні аспекти пізнавальної та професійної діяльності обдарованої особистості в системі ціннісних життєвих орієнтацій
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Алькова Людмила Александровна. Формирование самообразовательной компетентности студентов ВУЗа: промежуточные результаты экспериментальной работы
2.2. Токарева Наталія Миколаївна. Комунікативне моделювання креативних сценаріїв само презентації підлітками
2.3. Темербекова Альбина Алексеевна, Байгонакова Галия Аманболдыновна. Профессиональное образование в России: интерактивный диалог как средство развития творческого потенциала будущего учителя
2.4. Кузнецова Ірина Василівна, Кучеренко Маргарита Василівна. Педагогічна діяльність з розвитку академічної обдарованості дітей в умовах інноваційної освіти
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Модель експертизи і корекції внутрішньої психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності - чинник формування конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Воронцова Вікторія Вікторівна. Ефект «солоного огірка»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шаповалова Валентина Володимирівна, Філімонова Тетяна Володимирівна. ідприємливість - основа конкурентоспроможності
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Федорова Ніна Федорівна. Від обдарованості до таланту особистості: погляди на проблему Говарда Гарднера
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Ровна Тетяна Анатоліївна.Формула успіху = сила волі + характер
8. Аналітика
8.1. Колясников Олег Владимирович, Коропченко Алексей Анатольевич, Морозова Наталья Игоревна. Сравнительный анализ программ подготовки по химии в российских школах для одарённых детей и уровня a-level школ Великобритании
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
9.4. Працює психологічна служба «Психолого-педагогічної підтримки та розвитку обдарованості»
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини на листопад 2013 року
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kremen' Vasyl' Hrygorovych. Innovative aspects of educational activity
1.2. Burkova Lyudmyla Vasylivna. Education and ecology of personality
1.3. Voloshchuk Ivan Stepanovych. Development of intellect: Ariadne's yarns ware not found
1.4. Tkachenko Lidiya Ivanivna. Synergetic approach to pedagogy: a new paradigm
1.5. Hotsulyak Yuriy Viktorovych. Legislative support of education of gifted children in Nova Scotia (Canada)
1.6. Udovychenko Iryna Vitaliivna, Udovychenko Viktoriya Vitaliivna. Motivation in the system of values in life skills of preschooler as a pedagogical problem
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Al'kova Lyudmila Aleksandrovna. Formation of selfeducational competence of students of the university: interim results of the experimental work
2.2. Tokareva Nataliya Mykolaivna. Сreative scenarios сommunicative model operation of self-presentation by teenagers
2.4. Temerbekova Al'bina Alekseyevna, Baygonakova Galiya Amanboldynovna. Professional education in Russia: the interactive dialogue as a means of developing the creative potential of the future teacher
2.5. Kuznetsova Iryna Vasylivna, Kucherenko Marharyta Vasylivna. Pedagogical activity on development of academic gifted children in the conditions of innovative education
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The integral indicator «innovation» - a factor the formation of personality competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1.Vorontsova Viktoriya Viktorivna. The effect of «pickles»
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shapovalova Valentyna Volodymyrivna, Filimonova Tetyana Volodymyrivna. Entrepreneurship - the basis of competitiveness of the graduate
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Fedorova Nina Fedorivna. From giftedness to talent personality: views at the problem of Howard Gardner
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Rovna Tetyana Anatoliivna. Formula of success =Willpower + character
8. АNALITICS
8.1. Kolyasnikov Oleg Vladimirovich, Koropchenko Aleksey Anatol'yevich, Morozova Natal'ya Igorevna. Comparative analysis of training programs in chemistry in Russian schools for gifted children and a-level schools in the UK
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.3.Annex to the the articles for graduate students, Ph.D
9.4. A psychological service «psycho-pedagogical support and giftedness development» is functioning
9.5. Scientific activity of the Institute of gifted child in November 2013
 Анотація.doc (113 Kb)  Скачано разів: 515
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel